Het ontwerp van de nieuwe omgevingsvisie voor de gemeente Bunschoten is af. In de omgevingsvisie hebben we opgenomen wat we als gemeente belangrijk vinden om te behouden, maar ook welke uitdagen en opgaven we zien. Daarbij hebben we beschreven wat onze ambities voor de komende 20 jaar zijn.

In de omgevingsvisie van onze gemeente staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om onze leefomgeving gaat. Over alles wat we buiten zien, ervaren, horen en ruiken. Het gaat over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, het omgaan met het buitengebied, bereikbaarheid, en winkelaanbod. Over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de echte leefomgeving. We kijken ook naar sociale onderwerpen die in de gemeente Bunschoten spelen. In de omgevingsvisie hebben we opgeschreven hoe wij willen dat Bunschoten er in 2040 uitziet. De omgevingsvisie is, als de omgevingswet in werking treedt, één van de kerninstrumenten van de gemeente. Gemeenten zijn op grond van de omgevingswet verplicht om een omgevingsvisie te maken. 

Participatie omgevingsvisie


Aan de omgevingsvisie is lang gewerkt. Twee keer is de samenleving bij de omgevingsvisie betrokken. De eerste keer was begin 2021. Wij stelden toen de vraag hoe u wilt dat de samenleving in Bunschoten er in 2040 uitziet. Via vier meedenkavonden kwam er een schat aan informatie binnen en we kregen een goed beeld van de vraag wat u als samenleving belangrijk vindt. Jammer genoeg moesten we deze bijeenkomst digitaal organiseren vanwege de Covid-19 pandemie. Naast de meedenkavonden is er ook een enquête uitgezet en hebben we een tekenwedstrijd georganiseerd. Op de enquête kregen we een paar honderd reacties.

Met de inbreng vanuit de 1e participatieronde zijn we aan de slag gegaan en hebben we drie Toekomstbeelden beschreven. Deze drie Toekomstbeelden hebben we de samenleving voorgelegd in een 2e participatieronde. Deze bestond uit twee meedenkavonden die plaatsvonden in januari 2022. De eerste avond konden alle inwoners deelnemen, de tweede avond was voor specifiek uitgenodigde organisaties in Bunschoten. Ook deze bijeenkomsten waren digitaal vanwege Covid-19.

De inbreng vanuit de 2e participatieronde hebben we verwerkt in het ontwerp van de omgevingsvisie zoals die er nu ligt. We hebben de omgevingsvisie gebiedsgericht uitgewerkt. Ook hebben we de drie Toekomstbeelden uitgewerkt naar drie ambities. De titels daarvan zijn Iedereen doet mee in Bunschoten”, “Het Boegbeeld van het Eemland” en “Samen Toekomstbestendig”. U kunt de omgevingsvisie hier  vinden.

Omgevingsvisie ter inzage

Vanaf 19 januari 2023 ligt het ontwerp van de omgevingsvisie gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen op het ontwerp. Na 2 maart 2023, als de periode van 6 weken is verstreken, gaan we de ingediende zienswijzen verwerken en van een reactie voorzien. Het kan zijn dat dit tot een aanpassing van het ontwerp leidt. Aansluitend leggen we de definitieve omgevingsvisie aan de gemeenteraad voor om deze te laten vaststellen. We verwachten dat dit in juni 2023 zal gebeuren.

We hebben de tekst van het ontwerp laten beoordelen op de milieugevolgen ervan. Deze zogeheten milieu-impactbeoordeling leggen we gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvisie ter inzage. U kunt de milieu-impactbeoordeling hieronder vinden. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Omgevingsvisie? Dat leest u op de pagina 'Waar gaat de Omgevingsvisie over?'.

Animatie Omgevingsvisie gemeente Bunschoten

Toekomstbeelden

Op woensdag 12 januari 2022 heeft er een tweede digitale meedenkavond plaatsgevonden over de Omgevingsvisie. Er is gesproken over de toekomstbeelden van de gemeente Bunschoten. Benieuwd wat die toekomstbeelden precies zijn?

Lees meer over de toekomstbeelden

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande losse wetten vervangt. Deze wetten gaan allemaal over hoe we de ruimte in Nederland inrichten en gebruiken.Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning. Daarom heeft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen besloten voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023. Vanaf dat moment gaan de 26 wetten, die gericht zijn op uw leefomgeving, samen verder in de Omgevingswet. 

Makkelijker en sneller

De Omgevingswet moet de regels makkelijker maken en meer ruimte bieden aan initiatieven van inwoners. De wetten en regels in de Omgevingswet moeten straks simpeler worden en het aanvragen van vergunningen sneller gaan. Daarnaast gaat het proces straks volledig digitaal. U kunt dan eenvoudig in het landelijke Omgevingsloket nagaan of een vergunning aangevraagd moet worden. In dit Omgevingsloket zijn landelijke, provinciale, en gemeentelijke regelgeving gebundeld. Net als de regelgeving van de waterschappen. 

De Omgevingswet heeft ook een maatschappelijk doel. De wet is bedoeld om fijn te (blijven) wonen in onze gemeente en de leefomgeving te verbeteren en te beschermen. Gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarom belangrijke thema’s in de Omgevingsvisie. 

Hoe staat Bunschoten er nu voor? 

Om te bedenken hoe de gemeente Bunschoten er in 2040 uit moet zien, moeten we eerst weten hoe de gemeente er nu voor staat. Daarom hebben we een leefomgevingsfoto opgesteld. Dit overzicht laat zien hoe de huidige staat van de leefomgeving in de gemeente Bunschoten nu is. Dit is een momentopname van verschillende gegevens, bijvoorbeeld over onderwerpen van het milieu zoals geur en geluid, maar ook wat het energieverbruik is van onze gemeente en hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. In totaal zijn er vier domeinen waar de leefomgeving over gaat: gezondheid en veiligheid, omgevingskwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid.

Bekijk de leefomgevingsfoto(externe link)

Contact

Heeft u vragen over de Omgevingsvisie? Neem dan contact op met de projectleider Martijn Rens. U kan dit het beste doen door een mailtje te sturen naar omgevingsvisie@bunschoten.nl.