Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. We helpen u zo goed mogelijk op weg met onderstaande informatie. Als u iets niet kunt vinden, of iets onduidelijk vindt, neemt u dan contact met ons op. 

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen, een sloot te dempen of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Goed om te weten dat we initiatiefnemers vragen om omwonenden bij hun plan te betrekken voordat zij een vergunning aanvragen.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van nu zijn:

  • In het nieuwe Omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven. 
  • De bestemmingsplannen worden per 1 januari 2024 opgenomen in een omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.
  • Voor veel vergunningen geldt vanaf 1 januari een kortere beslistermijn, van maximaal 8 weken. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval is de beslistermijn langer.
  • Met de komst van de Omgevingswet wordt van de initiatiefnemer verwacht dat hij of zij met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie.  
  • Naast de Omgevingswet gaat per 1 januari ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen of verbouwen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. Tot 1 januari is dat een taak van de gemeente.

Participatie

Heeft u een plan of een initiatief? Dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met de buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. We noemen dat participatie. Het is de bedoeling dat u uw buren en anderen vertelt over uw plan en vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. En dat u vervolgens kijkt of en hoe u hier rekening mee kunt houden in uw plan. Bij uw vergunningaanvraag kunt u hiervan een kort verslag aanleveren.

Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen in uw plan, wordt het een beter plan. Het draagt bijvoorbeeld meer bij aan het woon- en werkplezier in de buurt of de wijk of levert minder hinder op voor omwonenden. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen goede besluiten nemen.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens de huidige wetgeving. Wilt u overleggen over uw situatie en wanneer u het beste uw aanvraag kunt indienen? Neemt u dan contact op met de gemeente en vraag naar team Bouwen.

Contact

Heeft u vragen over de Omgevingswet? Neemt u dan contact op met de projectleider Martijn Rens. U kunt dit het beste doen door een mailtje te sturen naar m.rens@bunschoten.nl 

Omgevingsvisie

Ook de Omgevingsvisie Bunschoten 2040 is vastgesteld. In de omgevingsvisie hebben we opgenomen wat we als gemeente belangrijk vinden om te behouden, maar ook welke uitdagen en opgaven we zien. Daarbij hebben we beschreven wat onze ambities voor de komende 20 jaar zijn.

In de omgevingsvisie van onze gemeente staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om onze leefomgeving gaat. Over alles wat we buiten zien, ervaren, horen en ruiken. Het gaat over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, het omgaan met het buitengebied, bereikbaarheid, en winkelaanbod. Over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de echte leefomgeving. We kijken ook naar sociale onderwerpen die in de gemeente Bunschoten spelen. In de omgevingsvisie hebben we opgeschreven hoe wij willen dat Bunschoten er in 2040 uitziet. De omgevingsvisie is, als de omgevingswet in werking treedt, één van de kerninstrumenten van de gemeente. Gemeenten zijn op grond van de omgevingswet verplicht om een omgevingsvisie te maken.