Een nieuwe wet die 26 bestaande wetten vervangt die allemaal gaan over hoe we de ruimte in Nederland inrichten en gebruiken; dat is de Omgevingswet. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Vanaf dat moment gaan de 26 wetten, gericht op de fysieke leefomgeving, op in de Omgevingswet.

Deze 26 wetten hebben allemaal hun eigen belang en systematiek. Het doel van de omgevingswet is (1) om de wet- en regelgeving te stroomlijnen en te vereenvoudigen en (2) om het proces van vergunningaanvragen te versnellen. De termijn hiervoor gaat namelijk van 26 naar 8 weken en het proces verloopt straks volledig digitaal. Op het nieuw te bouwen landelijke Omgevingsloket kunt u toetsen of een vergunning aangevraagd moet worden. In het Omgevingsloket zijn landelijke, provinciale, en gemeentelijke regelgeving gebundeld. Net als de regelgeving van de waterschappen.

Doel van de Omgevingswet

De Omgevingswet moet de regels inzichtelijker maken en meer ruimte bieden aan initiatieven. Daarnaast moeten er sneller en makkelijker besluiten kunnen worden genomen over projecten in de leefomgeving. Maar de Omgevingswet heeft ook een maatschappelijk doel. De wet is bedoeld om fijn te (blijven) wonen in onze gemeente en de leefomgeving te verbeteren en te beschermen. Gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid zullen daarom ook belangrijke thema’s zijn in de omgevingsvisie.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is één van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. In de Omgevingsvisie van de gemeente Bunschoten staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om onze leefomgeving gaat: over alles wat we buiten zien, ervaren, horen en ruiken. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, het omgaan met het buitengebied, bereikbaarheid en winkelaanbod. Over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de Omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de echte leefomgeving, maar ook naar sociale onderwerpen die in de gemeente spelen.

Nieuwe doelen

De onderdelen van onze leefomgeving, waar we trots op zijn, willen we graag beschermen en verbeteren. Maar we willen ook nieuwe doelen bereiken. Deze doelen vertalen we in ambities en leggen we vast in de Omgevingsvisie. In deze visie staat waar we de komende 10 tot 20 jaar mee aan de slag gaan.

Dynamisch document

De Omgevingsvisie is een dynamisch document. Dat wil zeggen dat we de visie in de toekomst makkelijk kunnen aanpassen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. We beoordelen de visie regelmatig. Als het nodig is passen we de inhoud van de visie op onderdelen aan. Dit doen we op vaste momenten, bijvoorbeeld jaarlijks. Of op momenten dat maatschappelijke ontwikkelingen daarom vragen, bijvoorbeeld als er nieuwe doelen zijn voor duurzame energie. Het proces van formuleren en het wijzigen van het beleid voor de fysieke leefomgeving wordt zo een cyclus. Het proces komt regelmatig terug. Dit is kenmerkend voor de Omgevingswet. De Omgevingsvisie is, als de Omgevingswet in werking treedt, één van de kerninstrumenten van de gemeente.

Integrale aanpak

Deze Omgevingsvisie gaat over de hele fysieke leefomgeving. In de visie kijken we niet meer apart naar verschillende beleidsnota’s, zoals groen of parkeren. We maken keuzes per gebied waarin we al die zaken samen bekijken. En daar koppelen we doelen en ambities aan. Dat noemen we ook wel de integrale aanpak. Dat betekent dat onderwerpen als veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid in de hele visie terugkomen. Zo zorgen we ervoor dat we de juiste keuzes maken. De visie is de basis voor de invulling van andere instrumenten van de Omgevingswet. Dit zijn de programma's, het omgevingsplan en de vergunningen.

Initiatieven

Een nieuw initiatief (plan of idee) dat niet past binnen de regels van de gemeente (bestemmings-/omgevingsplan) wordt getoetst aan de Omgevingsvisie. Wanneer het initiatief aansluit bij de keuzes die wij maken in de Omgevingsvisie, gaan we ermee aan de slag. Aan de slag betekent niet dat wij als gemeente het plan gaan uitvoeren. Samen met de initiatiefnemer bespreken we wie welke rol hierin pakt. De visie zelf maakt nog geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Vaak heeft u hiervoor nog wel een nieuwe vergunning nodig.

Contact

Heeft u hier nog vragen over of bent u op zoek naar meer informatie over de Omgevingswet of -visie? Dan kunt u contact opnemen met projectleiders Jan van den Bosch en/of Naomi Zijderveld via 033 - 299 1411.