De wekelijkse bekendmakingen zoals aangevraagde en verleende vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving vindt u op de website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Zo bent u altijd op de hoogte als uw buren gaan verbouwen, als er een evenement om de hoek plaatsvindt of als er een boom in uw buurt wordt gekapt.De bekendmakingen zijn ook elke woensdag te vinden op de gemeentepagina in de huis-aan-huiskrant. 

Zienswijze

Is het college van burgemeester en wethouders voornemens een vergunning te verlenen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is? Dan kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen dit (ontwerp)besluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 3750 GE in Bunschoten. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van het team Omgevingsontwikkeling. 

Beroep indienen

Wilt u tegen een bepaald besluit beroep indienen? Als u belanghebbende bent, kunt u binnen zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep indienen bij de Rechtbank Midden Nederland sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

Inwerkingtreding

Een beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Hebben u of derde belanghebbenden een spoedeisend belang dat een besluit niet in werking treedt, dan kan er naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het indienen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Abonneren op bekendmakingen

Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van de bekendmakingen van de gemeente Bunschoten? Dan kunt u zich gratis abonneren via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. U ontvangt dan informatie over uw buurt via de mail. Zo bent u altijd op de hoogte als uw buren gaan verbouwen, als er een evenement om de hoek plaatsvindt of als er een boom in uw buurt wordt gekapt. 

App

U kunt de bekendmakingen van de overheid ook snel inzien via de app ‘Over uw buurt’. Het gaat hierbij om vergunningen, (bouw)plannen en regelgeving zoals de verbouwing van een huis of een terrasvergunning.