In de Omgevingsvisie komen de verschillende opgaven, die spelen per thema, samen in integrale ambities voor de komende 10 à 20 jaar. Met de toekomstbeelden geven we duidelijk aan waar we voor staan en waar we voor gaan. We maken keuzes en geven prioriteit aan de opgaven, waar we mee aan de slag willen, omdat we niet alle opgaven tegelijk én overal op kunnen pakken.

Iedereen doet mee in Bunschoten

Hoe ziet de gemeente Bunschoten er over 20 jaar uit?

We zijn een werkelijk inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, met voldoende groen en ruimte voor ontspanning. De inrichting van onze leefomgeving is gericht op ontmoeten en afwisselende ommetjes voor wandelen en fietsen, ook voor mensen met een beperking. We beschikken over genoeg speelplaatsen voor onze jeugd, met een goede spreiding over de gemeente. Er is ruimte voor kunstuitingen en cultuurparticipatie. Deze zijn ook zichtbaar in de publieke ruimte. En er zijn voldoende voorzieningen voor ouderen, zoals bankjes in de openbare ruimte. We zorgen ervoor dat er voldoende geschikte mogelijkheden zijn om te sporten voor iedereen, zowel binnen als buiten. Ook in 2040 zijn we nog altijd trots op onze (sport)cultuur.

Onze jeugd beschermen we tegen het gebruik van verslavende middelen. We bevorderen de sociale veiligheid en het omzien naar elkaar. In woongebieden is geen sprake van veiligheidsrisico’s als gevolg van in de omgeving aanwezige bedrijven. Onze luchtkwaliteit is niet verslechterd en er zijn geen daken meer waar nog asbest op voorkomt. Onze wegen zijn heel en veilig ingericht, juist ook voor voetgangers en fietsers.

Wat gaan we doen?

 • We stimuleren een gezonde leefstijl, met voldoende beweging en een gezonde balans tussen werken en ontspannen;
 • We beschermen onze jeugd tegen verslavende middelen;
 • We beschermen de sociale veiligheid;
 • We zorgen voor voldoende geschikte speelplaatsen voor de jeugd en voorzieningen in de buitenruimte voor ouderen;
 • We scheppen meer gelegenheid voor ontmoeting in de openbare ruimte, waarbij we ook jongeren en ouderen met elkaar in contact brengen;
 • Bij het treffen van maatregelen in de leefomgeving zorgen we voor toegankelijkheid voor iedereen;
 • In het omgevingsplan nemen we regels op die ervoor zorgen dat onze luchtkwaliteit goed blijft en dat er in de woonomgeving geen nieuwe hinder kan ontstaan als gevolg van geluid en geur, waarbij we bestaande hinder willen terugdringen.

Het Boegbeeld van Het Eemland

Hoe ziet de gemeente Bunschoten er over 20 jaar uit?

Bunschoten kenmerkt zich door een dorps karakter, kleinschalig en niet te dicht bebouwd. In de leefomgeving is voldoende groen aanwezig. De omgeving ziet er netjes en verzorgd uit. Mensen voelen zich er veilig. Bij het bouwen van nieuwe woningen hebben we ons vooral gericht op de eigen woningbehoefte. We zoeken naar een bouwstijl dat het typische karakter van de gemeente Bunschoten benadrukt. Erfgoed dat voor ons van cultuurhistorische waarde is, beschermen en onderhouden we. Daarbij willen we dat met behoud van het karakter van het gebouw of gebied, nuttig gebruik mogelijk blijft. 

Onze (sport)cultuur is zichtbaar aanwezig in het dorp in de vorm van sportparken en beweegplaatsen in de openbare ruimte. Spakenburg is herkenbaar als watersportdorp met een mooi en herkenbaar waterfront. Het Eemmeer is geschikt voor recreatievaart en het houden van zeilwedstrijden voor onder andere de Bruine Vloot. De vaargeul van het Eemmeer is geschikt voor de beroepsvaart. Het water is schoon en helder.

Het landschap in ons buitengebied is nog steeds extreem open, als een van de belangrijkste kernkwaliteiten van het poldergebied. We beschikken over een gezonde agrarische sector, met in het landschap passende opstallen. Op sommige locaties zijn nieuwe (neven) activiteiten ontstaan die zorgvuldig in het landschap zijn ingepast.

Wat gaan we doen?

 • We letten bij de bouw van woningen op een bij de gemeente passende karakteristiek;
 • Hoogbouw komt niet voor; op daarvoor passende plaatsen zijn hoogteaccenten (maximaal 6 lagen) denkbaar;
 • Via de regels in het omgevingsplan zorgen we ervoor dat onze leefomgeving schoon, heel en veilig blijft.
 • We werken aan een uit alle richtingen goed bereikbare gemeente, voor zowel openbaar- en privé-vervoer, waarbij onze infrastructuur goed ingepast is in de omgeving en zodanig ingericht dat dit een veilig gebruik zoveel mogelijk waarborgt;
 • We maken een programma landschap voor ons buitengebied, waarin ook wordt tegemoet gekomen aan de wensen voor het gebruik ervan door onze inwoners; we ontwikkelen dat zo mogelijk samen met onze buurgemeenten in het gebied Arkemheen – Eemland;
 • Om onze identiteit te behouden vinden we het belangrijk dat we een zelfstandige gemeente blijven;
 • We zorgen ervoor dat we een bestuurskrachtige gemeente blijven met een gezonde financiële huishouding.

Samen toekomstbestendig!

Hoe ziet de gemeente Bunschoten er over 20 jaar uit?

Wij zijn de rentmeesters van onze leefomgeving en zetten ons samen in om deze voor de toekomstige generaties leefbaar te houden. Onze economie van de toekomst is toekomstbestendig. Comfortabel en veilig, zijn we bestand tegen extreem weer. We waarderen de natuur en de gezonde leefomgeving die het ons geeft. Voedsel, materialen, water en duurzame energie zijn er voldoende en hierin is onze economie zoveel mogelijk zelfstandig. Onze opbrengsten komen ten goede aan onze gemeenschap.  

We zetten in op duurzame ontwikkeling. Onze woningen en bedrijven voldoen allemaal aan de op dat moment geldende duurzaamheidseisen. Overal waar dat kan liggen zonnepanelen op onze daken. Door onze inzet op besparen en isoleren zijn onze woningen en bedrijven zuinig in energieverbruik. We benutten de randen van bedrijventerreinen en de randen van onze infrastructuur voor grootschalige duurzame opwek van elektriciteit. Grootschalige windmolens komen in onze gemeente niet voor. We zijn goed onderweg met de overgang naar een nieuwe duurzame warmtevoorziening voor onze gemeente.

In de woonomgeving zijn geen tuinen meer voor het overgrote deel verhard. En in de openbare ruimte is overal waar dat kan de opvang van regenwater afgekoppeld van het (vuilwater)riool. Door de aanwezigheid van veel groen kan het regenwater goed worden opgevangen en hebben we weinig last van hittestress. Door het tijdig treffen van maatregelen treedt er geen bodemdaling op. We beschikken over meer “plas en dras” in het buitengebied. De biodiversiteit in onze gemeente is groter geworden, vooral in het buitengebied. Dat doen we door aandacht te schenken aan natuurinclusief ontwikkelen.

Wat gaan we doen?

 • We informeren onze burgers en bedrijven over het belang van verduurzaming en biodiversiteit en stimuleren het doen van de investeringen die daarvoor nodig zijn.
 • Bij het verduurzamen van onze energievoorziening zetten we allereerst in op isoleren en besparen. We stimuleren het leggen van zonnepanelen op daken.
 • We zorgen voor actueel beleid dat onze in staat stelt initiatieven voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en voor de duurzame voorziening in onze warmtevraag zorgvuldig af te wegen en in te passen. Dit beleid verwerken we in ons omgevingsplan.
 • We onderzoeken of het gebruik van warmte- en koudestromen van bedrijven kan helpen bij een nieuwe duurzame warmtevoorziening.
 • Vanwege het veranderende klimaat nemen we tijdig maatregelen om onze leefomgeving veilig, gezond en leefbaar te houden.
 • We zorgen voor voldoende groen in de leefomgeving, met afwisselende ommetjes. 
 • We ontwikkelen positief beleid om het verharden van tuinen en eigen terrein van woningen en bedrijven (op parkeerplaatsen) tegen te gaan en leggen regels daarover vast in het omgevingsplan.
 • In overleg met het waterschap en onze buurgemeenten maken we beleid dat ervoor zorg dat de kwaliteiten in ons buitengebied wordt geborgd en verbeterd, op zo’n manier dat er geen bodemdaling optreedt.
 • We zorgen voor voldoende groen in de leefomgeving, met afwisselende ommetjes.
 • De gemeente geeft voorlichting en financiering op het gebied van duurzame en natuurinclusieve ontwikkeling. Als gemeente geven we het goede voorbeeld, door bijvoorbeeld duurzaam in te kopen.
 • We werken aan een circulaire economie waarbij onze gemeenschap en bedrijvigheid centraal staan.