Het kabinet publiceerde in 2019 het Klimaatakkoord, de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt. De afspraken in het akkoord zijn gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Om dit te realiseren moet er meer duurzame energie worden opgewekt en moeten woningen en andere gebouwen niet meer met aardgas worden verwarmd. 

De overgang van fossiele brandstoffen (o.a. gas) naar groene energie (o.a. zon en wind) wordt de energietransitie genoemd. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Er worden verschillende plannen gemaakt, die goed op elkaar worden afgestemd, namelijk:

  • Regionale Energie Strategie;
  • Bunschoten aardgasvrij;
  • Grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit.

Op deze pagina vindt u meer informatie over bovenstaande plannen.  

Regionale Energie Strategie

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. In de Regionale Energie Strategie (RES) worden de kansen voor grootschalige duurzame energiebronnen in de regio, zoals zonnevelden en windmolens, in kaart gebracht en gekoppeld aan de energievraag in de betrokken gemeenten. Bunschoten werkt in dit traject samen met de buurgemeenten (Amersfoort, Baarn, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg), netbeheerder Stedin, waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Utrecht. 

De RES geeft uiteindelijk antwoord op de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalige duurzame energie en warmte gaan opwekken. Kijk voor meer informatie op het online platform van de RES regio Amersfoort of bij de meestgestelde vragen over de RES 1.0.

Stand van zaken

De gemeenteraad van Bunschoten heeft de (definitieve) RES 1.0 in de raadsvergadering van 8 juli 2021 vastgesteld. 

Bunschoten aardgasvrij

Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, is in het Klimaatakkoord afgesproken om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. Voor Bunschoten betekent dit dat er in de periode tot aan 2050 zo’n 8.100 woningen, maar ook bedrijfspanden en andere gebouwen, worden voorzien van een warmtebron die gebruikmaakt van duurzame energie in plaats van aardgas.

Een gemeente als Bunschoten aardgasvrij maken is een heel proces. Om dit proces in goede banen te leiden, stelt de gemeente, net als alle andere gemeenten in Nederland, een Transitievisie Warmte op. Daarin staat wanneer en in welke volgorde de wijken of buurten in Bunschoten van het aardgas af gaan. Ook wordt aangegeven welke duurzame warmtebronnen in de toekomst kunnen worden gebruikt. Alternatieven voor aardgas zijn (wijk)warmtenetten, individuele all-electric oplossingen (zoals een warmtepomp) en hernieuwbaar gas en biomassa. De visie wordt minimaal eens per vijf jaar herijkt. Op de langere termijn (na 2030) is er daardoor ook de mogelijkheid om andere innovatieve oplossingen mee te nemen in de visie.

Voor de wijken of buurten die voor 2030 worden losgekoppeld van het aardgas wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Uit de Transitievisie Warmte zal blijken of dat ook geldt voor wijken of buurten in Bunschoten. Bewoners en andere gebouweigenaren zullen worden betrokken bij het opstellen van een dergelijk uitvoeringsplan. Voor de keuze van wijken of buurten die van het aardgas af gaan, wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij bestaande initiatieven of werkzaamheden en logische vervangingsmomenten.

Stand van zaken

In december 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld

Zelf aan de slag 

Denkt u na over het vervangen van uw cv-ketel, het nemen van energiebesparende maatregelen (zoals isoleren) of het aanschaffen van zonnepanelen? Vraag gratis advies aan bij het Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente Bunschoten.

Grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit

Om woningen en andere gebouwen op termijn van voldoende duurzame elektriciteit te voorzien, zijn waarschijnlijk grootschalige vormen van duurzame energieopwekking nodig, zoals windmolens en zonnevelden. In de afgelopen tijd hebben verschillende ontwikkelaars de gemeente Bunschoten al benaderd voor het aanleggen van zonnevelden. Deze initiatieven passen niet binnen het huidige ruimtelijke beleid van de gemeente. Mocht het vanuit de duurzaamheidsopgave nodig zijn, dan willen we op termijn dergelijke initiatieven kunnen faciliteren. Dat kan echter alleen als een breed gedragen afwegingskader is vastgesteld dat hiervoor ruimte biedt. 

Stand van zaken

De gemeente Bunschoten onderzoekt in 2021, in samenspraak met inwoners en bedrijven, hoe en onder welke voorwaarden het technisch mogelijk en maatschappelijk aanvaardbaar is om duurzame zonne- en windenergie op te wekken op Bunschotens grondgebied. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een afwegingskader, dat ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

Heeft deze informatie u geholpen