Het kabinet publiceerde in 2019 het Klimaatakkoord, de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt. De afspraken in het akkoord zijn gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Om dit te realiseren moet er meer duurzame energie worden opgewekt en moeten woningen en andere gebouwen niet meer met aardgas worden verwarmd. 

De overgang van fossiele brandstoffen (o.a. gas) naar groene energie (o.a. zon en wind) wordt de energietransitie genoemd. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Er worden verschillende plannen gemaakt, die goed op elkaar worden afgestemd, namelijk:

  • Regionale Energie Strategie;
  • Bunschoten aardgasvrij;
  • Grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit.

Hieronder vindt u meer informatie over deze plannen.  

Regionale Energie Strategie

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. In de Regionale Energie Strategie (RES) worden de kansen voor grootschalige duurzame energiebronnen in de regio, zoals zonnevelden en windmolens, in kaart gebracht en gekoppeld aan de energievraag in de betrokken gemeenten. Bunschoten werkt in dit traject samen met de buurgemeenten (Amersfoort, Baarn, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg), netbeheerder Stedin, waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Utrecht. 

De RES geeft uiteindelijk antwoord op de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalige duurzame energie en warmte gaan opwekken. Kijk voor meer informatie op het online platform van de RES regio Amersfoort(externe link).

Stand van zaken

De gemeenteraad van Bunschoten heeft de (definitieve) RES 1.0(externe link) in de raadsvergadering van 8 juli 2021 vastgesteld. Op 12 juni 2023 is de voortgangsrapportage RES 2.0(externe link) vastgesteld door het college om deze als regio Amersfoort in te dienen bij het Nationaal Programma RES. Het college heeft daarnaast op dezelfde datum ingestemd met het stappenplan richting de RES 3.0(externe link).  

Bunschoten aardgasvrij

Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, is in het Klimaatakkoord afgesproken om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. Voor Bunschoten betekent dit dat er in de periode tot aan 2050 zo’n 8.100 woningen, maar ook bedrijfspanden en andere gebouwen, worden voorzien van een warmtebron die gebruikmaakt van duurzame energie in plaats van aardgas.

Een gemeente als Bunschoten aardgasvrij maken is een heel proces. Om dit proces in goede banen te leiden, stelt de gemeente, net als alle andere gemeenten in Nederland, een Transitievisie Warmte op. Daarin staat wanneer en in welke volgorde de wijken of buurten in Bunschoten van het aardgas af gaan. Ook wordt aangegeven welke duurzame warmtebronnen in de toekomst kunnen worden gebruikt. Alternatieven voor aardgas zijn (wijk)warmtenetten, individuele all-electric oplossingen (zoals een warmtepomp) en hernieuwbaar gas en biomassa. De visie wordt minimaal eens per vijf jaar herijkt. Op de langere termijn (na 2030) is er daardoor ook de mogelijkheid om andere innovatieve oplossingen mee te nemen in de visie.

Voor de wijken of buurten die voor 2030 worden losgekoppeld van het aardgas wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Uit de Transitievisie Warmte zal blijken of dat ook geldt voor wijken of buurten in Bunschoten. Bewoners en andere gebouweigenaren zullen worden betrokken bij het opstellen van een dergelijk uitvoeringsplan. Voor de keuze van wijken of buurten die van het aardgas af gaan, wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij bestaande initiatieven of werkzaamheden en logische vervangingsmomenten.

Stand van zaken

In december 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld(externe link)

Zelf aan de slag 

Denkt u na over het vervangen van uw cv-ketel, het nemen van energiebesparende maatregelen (zoals isoleren) of het aanschaffen van zonnepanelen? Vraag gratis advies aan bij het Duurzaam Bouwloket(externe link), het energieloket van de gemeente Bunschoten.

Grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit

Het lokale afwegingskader schept duidelijkheid over de voorwaarden waaronder de gemeente Bunschoten grootschalige zon- en windprojecten wil toestaan. Deze voorwaarden kunnen technisch, landschappelijk en financieel van aard zijn, maar gaan ook over wat we als gemeente maatschappelijk acceptabel vinden. Met het afwegingskader nemen we zelf de regie over ontwikkelingen binnen onze gemeente. Het afwegingskader geeft duidelijkheid aan de volgende partijen:
• Aan initiatiefnemers die lokaal duurzame elektriciteit willen opwekken.
• Aan de gemeente om deze initiatieven te beoordelen op hun technische haalbaarheid, landschappelijke inpasbaarheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid.
• Aan inwoners en andere belanghebbenden over de gebieden waar mogelijk zon- en/of windprojecten worden gerealiseerd.

Stand van zaken

Op 30 juni 2022 is door de raad van gemeente Bunschoten het afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit vastgesteld. Als vervolgstap wordt een plan opgesteld om zonnepanelen op daken (woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed) en parkeerterreinen te stimuleren. Ook worden de mogelijkheden voor zonnevelden langs infrastructuur (A1) en de toekomstige ontsluitingsweg Vathorst-West onderzocht.

Netcongestie

In een groot deel van Nederland is het elektriciteitsnet vol. Dit wordt netcongestie genoemd. Dit komt omdat de vraag naar en het aanbod van elektriciteit sneller groeien dan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Grootverbruikers van elektriciteit (oftewel een aansluiting van meer dan 3 x 80 ampère, zoals voorkomt bij grootschalige bedrijven en andere grote gebouwen en grote installaties) kunnen te maken krijgen met netcongestie. Dat betekent dat het niet altijd meer mogelijk is om (middel)grote aansluitingen op het net te krijgen. 

Meer informatie over netcongestie

Heeft deze informatie u geholpen