De gemeente Bunschoten verleent subsidies aan instellingen die actief zijn in de gemeente en voor activiteiten die worden georganiseerd. Voorbeelden zijn De Boei, de bibliotheek, muziekverenigingen, sportverenigingen, jeugdcentra, Visserijdagen etc.

Structurele subsidies

Gegevens indienen

Een instelling die bij de gemeente subsidie aanvraagt moet bij het verzoek een aantal gegevens inleveren. Deze zijn nodig om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Dit zijn:

 • een begroting;
 • een activiteitenplan;
 • een afschrift van de oprichtingsakte dan wel de meest recente statuten;
 • een afschrift van het huishoudelijk reglement;
 • een opgave van de samenstelling van het bestuur;
 • een gewaarmerkt verslag van de financiële positie.

Toetsen van het verzoek

Als een instelling de bovenstaande gegevens heeft ingeleverd, volgt de inhoudelijke toetsing. Er wordt dan gekeken of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

 • passend binnen het door de gemeente vastgestelde beleid
 • het subsidie moet ten goede komen aan de Bunschotense samenleving;
 • de instelling moet volledige rechtspersoonlijkheid bezitten;
 • er is geen subsidie mogelijk voor het vieren van jubilea, recepties en feesten;
 • de activiteiten moeten voldoende draagvlak hebben.

Termijnen voor het indienen van een verzoek

Instellingen die in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie kunnen een verzoek hiervoor op papier vóór 1 juni voorafgaand aan het nieuwe jaar indienen. Deze verzoeken worden gebundeld in het zogenaamde jaarprogramma Welzijn. Hierin staat welk subsidiebedrag de specifieke instellingen krijgen. Het jaarprogramma Welzijn is op te vragen via telefoonnummer 033 - 299 1411.

Eenmalige subsidies

Het kan zijn dat een instelling nieuwe activiteiten gaat organiseren, waarvoor ze geen subsidie krijgt of iets gaat doen met een eenmalig karakter. Voor dit soort activiteiten zijn extra budgetten in het leven geroepen, waarop de instellingen een beroep kunnen doen. Er zijn budgetten voor activiteiten die zijn gericht op jeugd, zorg, cultuur, overige welzijn of toerisme. Gedacht kan worden aan het uitgeven van een boek of cd, het organiseren van een skateparty.

Indienen

De aanvraag moet voorzien zijn van een begroting van inkomsten en uitgaven en een activiteitenplan. Een aanvraag moet minimaal drie maanden voor aanvang van het kwartaal waarin de activiteit plaatsvindt, worden ingediend. (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober).

Toekenning

Het beschikbare subsidiebedrag voor een kalenderjaar wordt evenredig verdeeld over de vier kwartalen. De hoogte van de subsidie is onder meer afhankelijk van de hoogte van de aangevraagde subsidies. Als de gevraagde subsidies hoger zijn dan het beschikbare budget, wordt bij de verdeling in eerste instantie rekening gehouden met het belang van de activiteit voor de uitvoering van het door de gemeente vastgestelde beleid. Daarnaast wordt gekeken naar de financiële noodzaak.

Subsidie gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u misschien een deel van de restauratie- of onderhoudskosten aan het pand vergoed krijgen. De subsidie is bedoeld voor de kosten aan het onderhoud die in het belang zijn van het eenmalig herstel van het gemeentelijk monument.

Neem contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren en voor het opvragen van het aanvraagformulier. De voorwaarden en de lijst met werkzaamheden die in aanmerking komen voor subsidie vindt u in de subsidieregeling

Heeft deze informatie u geholpen?