De gemeente Bunschoten respecteert uw privacy. Als u contact opneemt met de gemeente, een product aanvraagt of bijvoorbeeld een zorgaanvraag indient, verwerkt de gemeente persoonsgegevens. 

In bepaalde situaties verwerkt de gemeente Bunschoten politiegegevens. Het gaat hoofdzakelijk om situaties waarin persoonsgegevens worden verwerkt door een buitengewoon opsporingsambtenaar (verder: boa) van de gemeente Bunschoten. De gemeente Bunschoten heeft boa’s in dienst voor toezicht en handhaving van de openbare orde en het onderwijs. Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing. Verwerkt een boa politiegegevens voor een politietaak - zoals het opsporen van strafbare feiten - dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Ook de Wpg stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Doel en grondslag

Over het algemeen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de dagelijkse politietaak. Deze dagelijkse politietaken staan beschreven in artikel 8 van de Wpg. Onder de dagelijkse politietaak valt bijvoorbeeld de handhaving van wetten en regels, zoals het Wetboek van Strafvordering, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Leerplichtwet. In artikel 9 en 13 van de Wpg staan echter ook doelen waarvoor wij politiegegevens kunnen verwerken. Voorbeelden van verwerkingen die onder de Wpg vallen zijn:

 • Het schrijven van een proces-verbaal als u een strafbaar feit hebt gepleegd (bijvoorbeeld in het kader van de Leerplichtwet);
 • Het behandelen en afronden van betalingen die te maken hebben met een proces-verbaal, zoals het toekennen van bezwaren of het toepassen van de coulanceregeling;
 • Onderzoek naar en opsporen van daders van strafbare feiten;
 • Opsporing van daders van incidenten om vervolging door het Openbaar Ministerie mogelijk te maken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij onder de Wpg?

In het kader van de Wpg kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Geboorteplaats en geboortedatum;
 • Omschrijving strafbaar feit met tijd en plaats hiervan; 
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs;
 • Financiële gegevens;
 • Een eventueel kenteken.

Bewaartermijn

De Wpg regelt de bewaartermijnen voor politiegegevens. Politiegegevens die we verwerken in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak bewaren we tot maximaal 5 jaar na de datum van de eerste verwerking.

Privacyrechten

Onder de Wpg hebt u als betrokkene rechten. Deze rechten wijken enigszins af van de AVG. U hebt in bepaalde gevallen recht op:

 • Informatieverstrekking en inzage;
 • Rectificatie van gegevens;
 • Vernietiging van gegevens;
 • Bezwaar/beroep tegen proces-verbaal.

Wilt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens of inzage daarin, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen. Als u van mening bent dat uw gegevens niet kloppen, kunt u ook een schriftelijk verzoek bij ons indienen tot rectificatie of vernietiging. U geeft in het verzoek aan wat er gewijzigd of vernietigd moet worden. Wij kunnen niet altijd voldoen aan uw verzoek tot het uitoefenen van een Wpg-recht. In de volgende gevallen hebben wij het recht om uw verzoek af te wijzen:

 • Ter vermijding van belemmering van gerechtelijke onderzoeken of procedures;
 • Ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
 • Ter bescherming van de openbare veiligheid;
 • Ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
 • Ter bescherming van de nationale veiligheid;
 • Als de gemeente de wettelijke plicht heeft deze persoonsgegevens te bewaren;
 • In geval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek, als bedoeld in artikel 24a, vierde lid.

Inzageverzoek

U kunt uw inzageverzoek of verzoek tot rectificatie/vernietiging indienen op twee manieren:

 1. Per brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten, Stadsspui 1, 3752 CL Bunschoten-Spakenburg. Om een verzoek op grond van de Wpg in behandeling te kunnen nemen, moeten wij uw identiteit vaststellen. U doet dit door een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw brief. Wij raden u aan om gebruik te maken van de Kopie-ID app van de Rijksoverheid.
 2. Door het invullen van een online verzoekformulier via de onderstaande knop. U logt dan in met DigiD. Uw identiteit wordt op die manier vastgesteld.

Verzoek online indienen