Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet kent nieuwe instrumenten om het beleid voor de hele fysieke leefomgeving vorm te geven. Uitgangspunt daarbij is een meer integrale benadering van omgevingsvraagstukken, waardoor meer samenhang wordt bereikt. Met het oog daarop omvat de Omgevingswet niet alleen het beleidsterrein van de huidige Wet ruimtelijke ordening, maar ook dat van veel milieuwetten en bijv. welstandsbeleid.

Tijdelijk omgevingsplan
 


Wanneer de Omgevingswet in werking treedt worden alle geldende ruimtelijke plannen van de gemeente automatisch omgezet in één (tijdelijk) omgevingsplan. Dit zijn de bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, beheersverordeningen, wijzigingsplannen en inpassingsplannen. Ook bestemmingsplannen die voor de ingangsdatum al in procedure waren, maar daarna worden vastgesteld gaan op in dit tijdelijke omgevingsplan.
Behalve de bestemmingsplannen bevat het omgevingsplan ook een aantal regelingen die door het Rijk aan de gemeenten worden overgedragen. Dit zijn bijvoorbeeld regels over vergunningvrij bouwen en over geur en geluid.

Volwaardig omgevingsplan


In een overgangsperiode tot 2032 zal de gemeente het tijdelijke omgevingsplan omzetten in een volwaardig omgevingsplan. Dit gebeurt waarschijnlijk niet in één keer, maar zal bijvoorbeeld per deelgebied van de gemeente of per thema worden opgepakt. Wat de deelgebieden of thema’s zijn en in welke volgorde ze aan de beurt komen, moet nog worden bepaald. Bij het omzetten worden de huidige bestemmingsplanregels, de overgedragen rijksregels en regels uit gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, opnieuw en in onderlinge samenhang beoordeeld op hun nut en noodzaak. Regels die het waard zijn om te blijven gelden, zullen zo helder en duidelijk mogelijk worden opgenomen in het definitieve omgevingsplan. De tijd tot 2032 is hard nodig. Het is veel werk om alle regels over de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te zetten en ervoor te zorgen dat ze digitaal goed beschikbaar komen. De regels in het omgevingsplan zullen aansluiten aan bij de Omgevingsvisie. Het omgevingsplan maken we uiteindelijk samen met inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden.

Heeft deze informatie u geholpen?