Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een erkende school. In een aantal gevallen worden ouders vrijgesteld van deze plicht. In artikel 5 lid a, b en c van de Leerplichtwet is aangegeven voor welke situaties vrijstelling van de leerplicht geldt:

  • Artikel 5 lid a: als uw kind wegens lichamelijke of psychische gronden niet naar school kan;
  • Artikel 5 lid b: als u bedenkingen heeft tegen de richting van het onderwijs;
  • Artikel 5 lid c: als uw kind op een school in het buitenland wordt ingeschreven.

Is één van deze situaties voor uw kind van toepassing? Dan kunt u bij leerplicht een beroep op vrijstelling doen. Hoe dat voor elke situatie geldt, staat hieronder beschreven.

Artikel 5 lid a: als uw kind wegens lichamelijke of psychische gronden niet naar school kan

Hoe werkt het?

Sinds de invoering van passend onderwijs is het in sommige gevallen ook voor kinderen met specifieke zorg en/of onderwijsbehoeften mogelijk om naar school te gaan. Scholen spannen zich in om ieder kind een passende onderwijsplek te geven. Waar nodig met extra zorg en ondersteuning. Bij een aanvraag voor vrijstelling van de leerplicht wordt daarom vanuit sociaal medisch oogpunt en vanuit passend onderwijs gekeken.

Een aanvraag voor een vrijstelling op lichamelijke of psychische gronden ;wordt in de meeste gevallen eerst beoordeeld door de Beoordelingstafel. Dit team van experts bestaat uit een onafhankelijk aangestelde GGD jeugdarts, iemand van het Samenwerkingsverband en bijvoorbeeld de betrokken wijkteammedewerker. Samen kijken zij of er mogelijkheden zijn voor uw kind om naar een school te gaan, of dat er toch een vrijstelling nodig is. U moet toestemming geven om uw aanvraag te laten beoordeling door de Beoordelingstafel.

Ga naar de website van samenwerkingsverband De Eem of Eemland voor meer informatie en de benodigde formulieren om vrijstelling van leerplicht aan te vragen op lichamelijke of psychische gronden:

Beoordeelt de Beoordelingstafel dat uw kind naar school kan? Dan vraagt zij Samenwerkingsverband De Eem (voor kinderen tot 12 jaar) of Eemland (voor kinderen vanaf 12 jaar) ervoor te zorgen dat uw kind kan worden toegelaten tot een passende school. Heeft de Beoordelingstafel beoordeeld dat uw kind (nog) niet naar school kan? Dan ontvangt u van de Beoordelingstafel een ‘sociaal medisch advies’ (SMA). Hiermee kunt u bij leerplicht beroep op vrijstelling doen. Met de Beslisboom vrijstelling leerplicht (Pdf, 25,6 kB) kunt u nagaan of uw aanvraag bij de Beoordelingstafel hoort.

Heeft u vragen hulp nodig bij deze procedure? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente Bunschoten via telefoonnummer 033 - 299 1411. Heeft u bovenstaande procedure doorlopen? En heeft u uw formulier Aanvraag beoordeling vrijstelling leerplicht met een sociaal medisch advies retour ontvangen van het samenwerkingsverband?

Artikel 5 lid b: als u bedenkingen heeft tegen de richting van het onderwijs

Hoe werkt het?

Stel een verklaring op waarin u toelicht welke bedenkingen u heeft tegen de levensbeschouwelijke of godsdienstige (dus niet pedagogische) richting van alle scholen of onderwijsinstellingen binnen redelijke afstand van uw woning, waarop uw kind(eren) geplaatst zou(den) kunnen worden. Let op: u kunt geen bedenkingen uiten tegen de richting van een school waarop uw kind het jaar voorafgaand aan uw beroep op vrijstelling ingeschreven is geweest.

Is uw verklaring klaar? Dan moet u het formulier Beroep op vrijstelling inschrijvingsplicht invullen om uw aanvraag compleet te maken. Vervolgens kunt u uw verklaring en het formulier indienen. 

Indienen beroep op vrijstelling op grond van bedenkingen tegen richting onderwijs

Artikel 5 lid c: als uw kind op een school in het buitenland wordt ingeschreven

Hoe werkt het?

Vraag de directeur van de school in het buitenland om een bewijs/verklaring dat uw kind daar onderwijs gaat volgen. In de verklaring moet in elk geval het volgende staan:

  • naam en contactgegevens van de school in het buitenland;
  • naam en geboortedatum van uw zoon/dochter;
  • datum van inschrijving op de school in het buitenland;
  • startdatum;
  • klas en type onderwijs;
  • een stempel van de school;
  • een handtekening van de directeur.

Is de verklaring in een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan moet u een vertaling door een erkend vertaalbureau toevoegen. Heeft u de verklaring van de buitenlandse school ontvangen? Dan moet u het formulier Beroep op vrijstelling inschrijvingsplicht invullen om uw verklaring compleet te maken.

Indienen beroep op vrijstelling i.v.m. inschrijving op school in buitenland

Heeft deze informatie u geholpen?