Klacht tegen de gemeente

De gemeente vindt een goede dienstverlening aan haar burgers erg belangrijk. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over de manier waarop een medewerker van de gemeente, (een lid van) het college of de gemeenteraad zich tegenover u heeft gedragen. Dat kan zijn, omdat u vindt dat er niet serieus, te traag of helemaal niet is gereageerd op een zaak die u heeft aangevoerd, of dat u onvriendelijk of onfatsoenlijk behandeld bent. U heeft in dat geval het recht een klacht in te dienen over het gedrag van de betreffende bestuurder of medewerker.

Het indienen van een klacht kan via het digitale klachtenformulier. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. In dat geval kunt u uw brief richten aan de gemeente Bunschoten, t.a.v. de klachtencoördinator, antwoordnummer 72, 3740 VB Bunschoten-Spakenburg. Uw klacht moet altijd voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Voor meer informatie of hulp bij het indienen van een klacht kunt u ook telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente via 033 - 299 1411.

Afhandeling

Wanneer de gemeente een klacht ontvangt, wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. U krijgt hierbij altijd de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten bij degene die uw klacht afhandelt, meestal de direct leidinggevende van de beklaagde. Uw klacht wordt in principe binnen zes weken afgehandeld. De klachtencoördinator bewaakt het proces van afhandeling.

Ombudsman

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door de gemeente, kunt u daarna uw klacht nog voorleggen aan de ombudsman. De gemeente Bunschoten heeft ervoor gekozen om samen met de gemeenten Nijkerk en Putten een gemeentelijke ombudsman aan te stellen. Onze gezamenlijke gemeentelijke ombudsman is drs. Ali al Hadaui. Omdat een ombudsman altijd beschikbaar moet zijn, is er voor de gevallen dat de heer Al Hadaui ziek of afwezig is een plaatsvervanger benoemd. Die plaatsvervanger is mevrouw V. Nijensteen.

De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en niet in dienst bij de gemeente Bunschoten. Hij zal eigen onderzoek verrichten. Vervolgens rapporteert hij zijn bevindingen aan het college van burgemeester en wethouders en aan de klager.

Klacht indienen bij de ombudsman

Voor de duidelijkheid: een klacht kan pas door de ombudsman worden behandeld, als de klacht eerst door de gemeente zelf is afgehandeld en u niet tevreden bent over die afhandeling. Het indienen van een klacht bij de ombudsman kan op twee manieren, namelijk per mail via ombudsman.bnp@outlook.com of schriftelijk (per post) door een brief te sturen naar Ombudsman gemeente Bunschoten, antwoordnummer 72, 3740 VB Bunschoten-Spakenburg. Ook hierbij geldt dat uw klacht voorzien moet zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. 

Wanneer kunt u geen klacht indienen?

U kunt geen klacht indienen als:

  • het om zaken gaat waartegen wettelijk beroep of bezwaar mogelijk is;
  • het gaat om een zaak die langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden;
  • het gaat om een zaak waarover u al eerder een klacht hebt ingediend;
  • het gaat om algemeen gemeentelijk beleid.

Klachtenregelingen

De behandeling van klachten is wettelijk geregeld in de Algemene wet Bestuursrecht, hoofdstuk 9. De gemeente heeft de behandeling van klachten nader geregeld in twee regelingen:

Heeft deze informatie u geholpen?