Hoe werkt het?

Informatieavond

In elke wijk worden betrokken bewoners per brief uitgenodigd voor een informatieavond. Op deze avond verstrekken wij algemene informatie over het project Grondgebruik en kunnen bewoners algemene vragen stellen. Na de informatieavond ontvangen betrokken bewoners een brief met daarin informatie over hun persoonlijke situatie. Daarnaast maken wij graag een afspraak voor een gesprek aan huis om de persoonlijke situatie te bespreken. Vervolgens wordt er samen toegewerkt naar een oplossing.

Aankoop gemeentegrond

De gemeente kan onder bepaalde voorwaarden stroken aangrenzend gemeentegrond verkopen. Dit kan in bijvoorbeeld de volgende situaties:

 • U heeft al gemeentegrond in gebruik grenzend aan uw woonperceel;
 • Aan uw woonperceel grenst een strook grond die u nog niet in gebruik heeft maar wel graag aan uw perceel zou willen toevoegen.
  Aankoop van de gemeentegrond is niet in alle gevallen mogelijk. Per situatie beoordeelt de gemeente of de grond wel of niet verkocht kan worden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar:

Het kopen van gemeentegrond is niet altijd mogelijk:

 • Groenstructuur in de leefomgeving;
 • Kabels en leidingen;
 • Verkeersveiligheid;
 • Sociale (on)veiligheid.


Wat moet ik doen?

U heeft al gemeentegrond in gebruik

Na de informatieavond ontvangen bewoners waarbij gebruik van gemeentegrond is geconstateerd een brief met informatie over hun persoonlijke situatie.
Als u aangeeft dat u de strook grond wilt aankopen dan zetten wij de verdere procedure (zie hieronder) in gang.

 • Wij bekijken of de gemeentegrond in uw geval voor verkoop in aanmerking komt. Als verkoop mogelijk is, dan ontvangt u van ons een verkoopvoorstel.

 • U stuurt het ondertekende verkoopvoorstel naar ons terug.
 • Na ontvangst sturen wij het verkoopvoorstel door naar de notaris van uw keuze.
 • De notaris maakt met u een afspraak om de akte te passeren.

U heeft de gemeentegrond nog niet in gebruik, maar wel belangstelling

 • Als uw perceel aan een stukje gemeentegrond grenst, dan is het eventueel mogelijk om deze grond van de gemeente te kopen. U kunt hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen via het aanvraagformulier. De aanvraag wordt getoetst aan de uitgangspunten uit het snippergroenbeleid.

Hoe verder na aanvraag?

Naar aanleiding van uw verzoek onderzoeken wij of de betreffende strook grond in aanmerking komt voor verkoop. Bij dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar de groenstructuur, (verkeers-)veiligheid, ligging, mogelijke toekomstige ontwikkelingen en kabels en leidingen. Wanneer er bijvoorbeeld kabels of leidingen in strook grond liggen vragen wij eerst toestemming aan de nutsbedrijven. Als het perceel gemeentegrond in aanmerking komt voor verkoop, sturen wij u een (ver)koopvoorstel. De akte zal passeren bij een door u aangewezen notaris. Als de grond niet verkoopbaar blijkt, informeren wij u over de reden hiervan.

Kosten

De grondprijs voor het aankopen van een stukje gemeentegrond bedraagt € 125,- per m2, kosten koper. ‘Kosten koper’ houdt in dat de notaris- en kadasterkosten en de overdrachtsbelasting voor rekening van de koper komen.

Achtergrond

Verjaring

Als gemeentegrond lange tijd wordt gebruikt door een bewoner, kan er in sommige gevallen sprake zijn van verjaring. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Er zijn twee vormen van verjaring: verkrijgende en bevrijdende verjaring. Als u als bewoner een beroep wilt doen op verjaring, dan zult u de verjaring zelf moeten aantonen. Dat wordt niet door de gemeente gedaan.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u per e-mail contact opnemen met het projectteam Grondgebruik via grondgebruik@bunschoten.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de projectmedewerkers via 033 299 1536. 

De gemeente Bunschoten voert het project Grondgebruik uit om het gebruik van gemeentegrond te regelen. Op veel plaatsen gebruiken bewoners een stukje gemeentegrond zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt. Vaak zijn bewoners zich hiervan helemaal niet bewust. Het grondgebruik is in kaart gebracht. Tijdens het project worden afspraken gemaakt met inwoners die gebruik maken van gemeentegrond zonder dat er afspraken over zijn. Het project wordt wijk voor wijk uitgevoerd.

Heeft deze informatie u geholpen?