De gemeente Bunschoten voert het project Grondgebruik uit om het gebruik van gemeentegrond te regelen. Op veel plaatsen gebruiken bewoners namelijk een stukje gemeentegrond zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt. Vaak zijn bewoners zich hiervan niet bewust. Het grondgebruik is in kaart gebracht. Bij dit project worden afspraken gemaakt met inwoners die gebruik maken van gemeentegrond zonder dat er afspraken over zijn. Het project wordt wijk voor wijk uitgevoerd.

In elke wijk worden betrokken bewoners per brief uitgenodigd voor een informatieavond. Op deze avond verstrekken wij algemene informatie over het project Grondgebruik en kunnen bewoners algemene vragen stellen. Na de informatieavond ontvangen betrokken bewoners een brief met daarin informatie over hun persoonlijke situatie. Daarnaast maken wij graag een afspraak voor een gesprek aan huis om de persoonlijke situatie te bespreken. Vervolgens wordt er samen toegewerkt naar een oplossing.

Gemeentegrond kopen

Heeft u gemeentegrond in gebruik en geeft u aan de strook grond aan te willen kopen? Dan zetten wij de verdere procedure als volgt in gang:

  • Wij bekijken of de gemeentegrond in uw geval voor verkoop in aanmerking komt. Als verkoop mogelijk is, ontvangt u van ons een verkoopvoorstel;
  • U stuurt het ondertekende verkoopvoorstel naar ons terug;
  • Na ontvangst sturen wij het verkoopvoorstel door naar de notaris van uw keuze;
  • De notaris maakt met u een afspraak om de akte te passeren.

Het kan ook zo zijn dat u het stukje gemeentegrond dat aan uw perceel grenst niet in gebruik heeft, maar dat u hier wel belangstelling voor heeft. In dat geval kunt u een aanvraag bij de gemeente indienen via het aanvraagformulier. De aanvraag wordt getoetst aan de uitgangspunten uit het Snippergroenbeleid.

Naar aanleiding van uw verzoek onderzoeken wij of de betreffende strook grond in aanmerking komt voor verkoop. Bij dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar de groenstructuur, (verkeers)veiligheid, ligging, mogelijke toekomstige ontwikkelingen en kabels en leidingen.

Verjaring

Als gemeentegrond lange tijd wordt gebruikt door een bewoner, kan er in sommige gevallen sprake zijn van verjaring. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Er zijn twee vormen van verjaring: verkrijgende en bevrijdende verjaring. Als u als bewoner een beroep wilt doen op verjaring, dan zult u de verjaring zelf moeten aantonen. 

Kosten

De grondprijs voor het aankopen van een stukje gemeentegrond bedraagt € 125,- per m2, kosten koper. Dit houdt in dat de notaris- en kadasterkosten en de overdrachtsbelasting voor rekening van de koper komen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met het projectteam Grondgebruik via grondgebruik@bunschoten.nl of 033 - 299 1536.

Heeft deze informatie u geholpen?