De verordening waarbij de BIZ-bijdrage wordt ingesteld treedt niet in werking dan nadat gebleken is van voldoende steun onder de bijdrageplichtigen. Het college heeft de wettelijke taak om te onderzoeken of er voldoende draagvlak bestaat voor het verlengen van de bestaande BIZ met vijf jaar. Daarvoor ontvangt de gebruiker (in geval van leegstand de eigenaar) van een onroerende zaak in het BIZ-gebied, die niet in hoofdzaak tot woning dient, een genummerd stembiljet. 

Wettelijk is er sprake van voldoende steun als blijkt dat:

  • Ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken,
  • Ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken, en
  • De som van de WOZ waarden van onroerende zaken in gebruik bij danwel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken vóór inwerkingtreding hoger is dan de som van de WOZ waarden in gebruik bij danwel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding.

Stemming

De stemming vindt plaats in de periode van 29 september tot en met 27 oktober 2021. Alle belastingplichtigen in dit gebied ontvangen per post uitleg over de nieuwe BIZ-periode en een stembiljet. Op het stembiljet kunt u aangeven of u het wel of niet eens bent met een BIZ in uw gebied voor de periode 2022-2026. Uiterlijk 27 oktober 2021 dient de gemeente uw stembiljet te hebben ontvangen om rechtsgeldig mee te kunnen tellen bij de stemming.

Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat uw stem bij de gemeente is bezorgd als u het stembiljet via de post opstuurt. Stemmen die door de gemeente later ontvangen worden dan 27 oktober 2021 zijn niet geldig.