Wie doet wat?

Inwoner
U als inwoner heeft ook verantwoordelijkheden in het waterbeheer. 

 

Riolering

Per 1 januari 2005 bent u wettelijk verplicht op de gemeentelijke riolering aangesloten te zijn. Agrarische panden in het buitengebied kunnen ontheffing krijgen om het vuile water te lozen in de mestopslag. Lozing van vuil water via zinkputten of septictanks op open water of in de bodem is ten strengste verboden.

 

Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering binnen 0,5 meter van de perceelsgrens. Als bewoner kunt u helpen verstoppingen in het riool te voorkomen. Wat mag er eigenlijk door het riool gespoeld worden?

 

Grondwater

De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast.

 

Watergangen

De eigenaar van een aan water grenzend perceel is onderhoudsplichtig voor zowel het schonen als het baggeren van de watergang. Leven met schoon water en veilige dijken kunnen we enkel als iedereen daaraan meewerkt. Daarom mag niemand activiteiten ondernemen die dijken verzwakken, de waterkwaliteit beïnvloeden, of de doorstroom van water hinderen, zonder daarvoor toestemming te hebben van het waterschap. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het plaatsen van een steiger.

 

 

Overheid
De verschillende overheden hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer: rijk, waterschappen en provincie werken samen met de gemeente aan schoon en veilig water.

 

Rijk

Het Rijk maakt het waterbeleid op hoofdlijnen. Het Rijk is verantwoordelijk voor het operationele beheer van de zogenaamde 'rijkswateren'. Dit zijn over het algemeen grote bevaarbare wateren zoals bijvoorbeeld de Rijn, Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal.

 

Provincie

De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van de hoeveelheid grondwater en voor het kwalitatieve beheer van het grondwater in de grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de

kwaliteit van het zwemwater van de officiële zwemplaatsen tijdens het zwemseizoen.

 

Waterschap

De gemeente Bunschoten ligt in het beheersgebied van Waterschap Vallei en Veluwe .
De waterbeheerder zorgt voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en voor het onderhoud van de meeste wateren.
De werkzaamheden die het waterschap uitvoert worden betaald uit de waterschapsbelasting. 

 

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Vanaf dit aansluitpunt neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor het overtollige hemelwater (regenwater) en grondwater. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor de burger bij (grond)waterproblemen. De gemeente beheert een deel van de wijkwatergangen, per gemeente verschillend. De gemeente beheert de tertiaire watergangen en het waterschap de primaire watergangen. Primaire watergangen zijn aangelegd om grote hoeveelheden water snel af te kunnen voeren. Tertiaire watergangen zorgen ervoor dat water afgevoerd wordt naar de primaire watergangen.

 

De werkzaamheden die de gemeente uitvoert worden betaald uit een rioolheffing.

 

 

Drinkwaterbedrijf
Drinkwater is gezuiverd grondwater of water uit de grote rivieren. Dit water dat wij drinken, dat wij gebruiken om mee te koken en in te baden, wordt geleverd door drinkwaterbedrijf Vitens.
 

Lees voor