De afgelopen weken hebben twintig nieuwkomers in totaal drie participatietrainingen gevolgd in de raadzaal van het gemeentehuis. Maandag 1 juli vond de laatste training plaats, waarbij de participatieverklaringen werden ondertekend door de deelnemers zelf en uitgereikt door wethouder Alice Kok. Bij dit feestelijke moment werd ook aan iedere inburgeraar een bloemetje uitgereikt. 

Sinds oktober 2017 is de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering. Het traject rond de participatieverklaring moet binnen een jaar na vestiging in de gemeente doorlopen worden. Met het uiteindelijk ondertekenen van de participatieverklaring verklaren de inburgeraars kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, deze te respecteren en dat zij actief een bijdrage willen leveren aan de samenleving. 

Focus

In de participatieverklaring wordt er vooral focus gelegd op vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Hierbij kun je denken aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs en het recht om je eigen mening te uiten.