In het coalitieakkoord 2019-2022 is afgesproken dat er tiny houses in onze gemeente worden gebouwd. Tiny houses is klein wonen op een oppervlakte van maximaal circa 50 m². De afgelopen periode is er in samenwerking met woningstichting Het Gooi en Omstreken gewerkt aan de planvorming om de bouw van tiny houses te kunnen realiseren. Dit plan wordt op woensdag 8 september besproken in de commissie Ruimte.

Na bestudering van verschillende mogelijke locaties voor de tiny houses is uiteindelijk de locatie achter Frits de Zwerver/Anne Frank als meest passende locatie naar voren gekomen. In de groenstrook tussen deze straten en de Oostelijke Randweg is voldoende ruimte om op een passende manier 16 tiny houses te plaatsen. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat er op dezelfde locatie 15 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. In totaal gaat het dus om 31 woningen op deze locatie. Hiermee willen we voorzien in de dringende behoefte aan betaalbare woningen. 

Buurtbewoners worden betrokken bij planvorming

Er zijn een aantal verschillende ontwerpen gemaakt voor de planopzet en de inrichting van het gebied waar de woningen komen. Nadat het plan in de commissie Ruimte is besproken op 8 september, ontvangen inwoners die in de buurt van de planlocatie wonen een brief met meer informatie en een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst op 21 september 2021. Tijdens deze bijeenkomst vragen wij de buurtbewoners mee te denken met ons over de plannen en hun ideeën kenbaar te maken. 

Planlocatie tiny houses en huurwoningen omcirceld