Donderdag 11 juli 2019 is de raad in vergadering bijeen geweest. Dit is de laatste vergadering voor het zomerreces. De heer J.B. Heinen (SGP) is m.k.a. en de heer Buis (CDA) komt later ter vergadering. Op de agenda staan twee bespreekstukken en één hamerstuk. Het CDA dient twee moties vreemd aan de agenda in, en ook de CAP dient twee moties vreemd aan de agenda in. Deze worden met instemming van de raad toegevoegd aan de agenda.

Tijdens het vragenhalfuur worden door de CU vragen gesteld over de overlast van de eikenprocessierups, vuurwerkoverlast en de aanklacht tegen de biogascentrale. De SGP stelt vragen over de motie ‘Relatietherapie’. 

Na het hamerstuk ‘Verzoek verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Hubun Holding B.V.’ wordt het eerste bespreekstuk ‘BBS meerjarenbegroting 2020-2023’ en de ‘Begrotingswijziging 2019’ behandeld. Het CDA dient de motie ‘Beperken kostenstijging BBS’ in. De SGP dient de motie ‘Monitoring cultuurtraject BBS’ in. Na reactie en vragen vanuit de fracties en beantwoording door het college vindt de besluitvorming plaats. De motie van het CDA wordt ingetrokken, de motie van de SGP wordt unaniem aangenomen. De motie wordt verwerkt in de zienswijze bij de meerjarenbegroting en de begrotingswijziging BBS 2019, welke aldus zal worden verzonden naar het bestuur van de BBS.

Vervolgens staat het Raadsvoorstel ‘Programmarekening 2018’ op de agenda. Na een aantal beschouwingen en vragen vanuit de fracties, die beantwoord worden door het college, wordt dit stuk unaniem vastgesteld.

Het volgende punt op de agenda is de motie vreemd aan de agenda ‘Deelname convenant Nedersaksisch’, ingediend door de CAP. Na een aantal vragen van de fracties en beantwoording hiervan door de CAP en het college, wordt er een wijziging in de motie aangebracht waardoor deze motie unanieme steun krijgt. 

Een motie van treurnis, ingediend door het CDA, is het volgende punt op de agenda. Na reacties van de fracties en het college vindt na een korte schorsing de hoofdelijke stemming plaats. Met 12 stemmen tegen (CU en VVD) en 6 stemmen voor (CDA, CAP en SGP) is de motie verworpen. 

Vervolgens de motie van het CDA ‘Taxatie vrij te komen gronden en schoolgebouwen’, mede ingediend door de CU, VVD en SGP. Na reactie en steun voor deze motie van het college, wordt de motie unaniem aangenomen. 

Tot slot de bespreking van de motie ‘Gasaansluiting’, ingediend door de CAP, en mede ingediend door het CDA. De heer Van de Groep (CDA) geeft aan niet deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming over deze motie en verlaat de raadzaal. Na debat onder de fracties en een reactie van het college wordt de vergadering kort geschorst. Na deze schorsing wordt de motie aangepast en ook unaniem aangenomen.