In dit bericht vindt u de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Melis van de Groep.

Dames en heren,

Allen hartelijk welkom. Fijn dat u hier aanwezig bent of thuis met ons meekijkt.

Ik dank u allen voor de goede wensen die we als gemeentebestuur, of Menny en ik persoonlijk, van u mochten ontvangen. Wederkerig wens ik u een gezond en gezegend 2020 toe met allen die u lief zijn.

Verloop jaarwisseling

Het jaar 2020 is begonnen. De jaarwisseling gaat meestal niet onopgemerkt voorbij. De jaarwisseling in onze gemeente is gelukkig redelijk rustig verlopen. Dat wil zeggen voor zover bekend geen persoonlijke ongelukken met vuurwerk en geen gedoe met medewerkers van de hulpdiensten. Intussen wordt landelijk, zoals elk jaar, volop gediscussieerd over de toekomst van de Nederlandse vuurwerktraditie. Ik begrijp het pleidooi van politiechef Erik Akerboom, om voortaan alleen nog maar siervuurwerk aan consumenten te verkopen. Een verbod op knalvuurwerk moet echter gepaard gaan met een forse investering op de handhaving. Net als bij de rest van het veiligheidsdomein kan de overheid dat niet alleen. De samenleving moet daaraan ook haar bijdrage leveren in opvoeding, meldingsbereidheid bij overtredingen etc. Wat de discussie betreft; wordt vervolgd.

Een onrustige wereld

In mijn kersttoespraak noemde ik het al. We wensen elkaar dan veel vrede op aarde toe. Dat doen we natuurlijk ook in onze beste wensen. Tegelijk beseffen we dat het geweld, terreur en oorlogen wereldwijd voort blijven gaan. De recente oplopende spanningen op het wereldtoneel tussen de VS en Iran kunnen gevoelens van onrust aanwakkeren, om nog maar te zwijgen over de mensen die rechtstreeks te lijden hebben van de afwezigheid van vrede.

75 Jaar Vrijheid

2020 wordt een bijzonder jaar. Het is dan precies 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Als gemeente staan we stil bij het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn we de oorlog nog niet vergeten. We willen graag aan de volgende generatie doorgeven wat het betekent om in vrijheid te leven. Met diverse partijen uit de samenleving is een Lokaal Programma 75 Jaar Vrijheid opgesteld waarin het herdenken en vieren tot uitdrukking komt. Fijn dat er zoveel partijen zijn die hieraan een bijdrage willen leveren. 

Dat herdenken en vieren doen we met elkaar. Van jong tot oud. We staan stil bij de bevrijding en het feit dat we al 75 jaar in vrijheid leven. Leven in vrijheid is voor ons gelukkig heel normaal, maar niet vanzelfsprekend. Daar moeten we iedere dag ons best voor doen en daar hebben we iedereen bij nodig. Samen geven we de vrijheid door. 

Veiligheid

Om vrijheid te kunnen vieren en beleven is ook een veilige samenleving nodig. In 2019 hebben we geïnvesteerd in een 3e Boa, een extra Boa erbij. Ook hebben de wijkagenten een vernieuwing doorgemaakt. Er is gewerkt aan hun zichtbaarheid op straat en onderlinge samenwerking. De Boa’s en de wijkagenten komen naar u toe. Ze willen dicht bij u als inwoner staan. Ze zijn geregeld te vinden in hun mobiele politiebureau op het Spuiplein. Of lunchen op verzoek bij u thuis. Zo zijn de Boa’s en de politie zichtbaarder geworden op straat. 

Door alle extra activiteiten die de politie landelijk heeft, moesten de openingstijden van het steunpunt in het gemeentehuis helaas worden teruggebracht naar één dag per week, de woensdag. Naast deze dag kunt u op de andere dagen ook in een politiesteunpunt of -bureau in de regio terecht of anders op afspraak hier in het gemeentehuis. 
De Boa’s en politie willen er graag voor u zijn. U kunt van hen op aan. De mogelijkheid om anoniem aangifte te doen is er ook, namelijk via Misdaad Anoniem. In noodgevallen of bij een verdachte situatie moet u natuurlijk 112 bellen. 

Dat ons brandweerkorps met zijn twee tankautospuiten ook grote branden snel kan bestrijden is weer gebleken in de nacht na Tweede kerstdag in de Hoekstraat, waar veel grotere schade kon worden voorkomen. Chapeau mannen!

Gemeentewerf en gemeentehuis

In 2019 betrok onze afdeling Openbare Ruimte onze prachtige nieuwe gemeentewerf. Van daaruit kan in een moderne werkomgeving met veel efficiëntie ons onderhoud aan wegen, groen en in de openbare ruimte worden aangepakt en gerealiseerd. Ook onze buitendienst heeft in de drukke decembermaand en in de start van het nieuwe jaar alle zeilen bijgezet om vuurwerkschade te voorkomen en veel extra opruimwerkzaamheden gedaan. Daarvoor krijgen ze van onze inwoners vaak en terecht waardering want de service en dienstverlening van de gemeente wordt zowel vanuit de gemeentewerf als vanuit het gemeentehuis vorm gegeven door onze medewerkers, nog steeds onder het motto. ‘Gemeente Bunschoten, altijd dienstverlenend.’

Ruimtelijke ontwikkeling

In sommige dossiers die ons al langere tijd bezig houden kwam in 2019 voortgang. Te noemen valt de plannen voor de invulling van het terrein achter en de restauratie van onze voormalige melkfabriek Eemlandia. We wensen de initiatiefnemers die met dit project ook nadrukkelijk het dorp een dienst willen bewijzen heel veel succes toe. Een veiliger Zevenhuizerstraat door gedeeltelijk omvorming tot een fietsstraat en aan de noordzijde een vrij liggend fietspad werd tot vreugde van de bewoners gerealiseerd. De bouw van de eerste van twee geplande duo scholen ging voortvarend van start. Hier hopen Het Sterrenlicht en de Calvijnschool met ingang van het nieuwe schooljaar hun intrek te nemen. De woningbouw in Rengerswetering gaat gestaag door, plan Zuyderzee nadert haar voltooiing en aan de invulling van diverse inbreidingslocaties wordt volop gewerkt. De economische gunstige tijden brengen de afronding van bedrijventerrein Haarbrug-Zuid snel dichterbij. Niet alles gebeurt meteen en ook niet altijd in het gewenste tempo, maar we blijven bijvoorbeeld in een stevige dialoog en goede samenwerking met het waterschap om de vervuilde grond van de Westdijk weg te halen. Zowel Waterschap Vallei en Veluwe als het gemeentebestuur spannen zich in om dit zo snel mogelijk, dus als het aan ons ligt, in 2020 te realiseren. Het is ook goed om op een moment als dit complimenten over te brengen aan allen die betrokken zijn geweest en zijn bij de nieuwbouw rond Woon-en zorgcentrum De Haven. Er zijn prachtige woningen gerealiseerd voor diverse doelgroepen. Met dank aan veel sponsoren is er daarnaast zelfs een palliatieve afdeling in De Haven tot stand gekomen. Het is een zegen deze voorzieningen met zoveel betrokken medewerkers en vrijwilligers in onze gemeente te hebben.

Samenleving

Ik neem u nu mee van het ruimtelijke naar het sociale domein. Een paar mooie dingen uit 2019:

  • Bijzonder was het WK handbal voor vrouwen waar Angela Malestein met Oranje de wereldtitel behaalde. Ik mocht haar namens onze gemeenschap waar deze Spakenburgse uit voortgekomen is huldigen met de gemeentelijke erepenning;
  • Onze beide grote Spakenburgse voetbalclubs doen weer van zich spreken. Als enige twee voetbalclubs uit te tweede divisie bij de laatste zestien. Hoe bestaat het, zeggen mijn collega’s;
  • Omzien naar elkaar en het betonen van barmhartigheid binnen en buiten ons dorp met veel vrijwilligers en/of grote inzamelingen voor goede doelen lieten weer zien, zoals bij de recente actie in het Glazen huis, dat we onze welvaart gelukkig niet alleen voor ons zelf houden. 

U weet van de zorgen over de gestegen kosten van vooral de jeugdzorg. Onze gemeenteraad heeft in 2019 unaniem uitgesproken onderzoek te doen hoe die stijging beteugeld kan worden en waar mogelijk teruggedrongen. Ook is nog onzeker of de gestegen kosten met nieuw rijksgeld kunnen worden gefinancierd. Daarom heeft de raad ook unaniem besloten om in 2020 een kerntakendiscussie te starten met het oog op een gezond financieel meerjarenperspectief. Voor de bouwsector en de boeren is 2020 extra spannend. Slagen rijks- en provinciale overheid erin om de obstakels uit de weg te ruimen en zo perspectief te bieden?

Nieuwe coalitie, nieuw college

Eind 2019 is een nieuwe coalitie tot stand gekomen en op basis daarvan een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd. U heeft vanavond kennis kunnen maken met de drie nieuwe wethouders en hun echtgenotes. In het coalitieakkoord ‘Nieuwe wegen, vaste waarden’ zijn de plannen van de nieuwe politieke samenwerking van VVD, CDA, SGP en CAP bekend gemaakt. Dat betekent dat we in 2020 aan de gang gaan met de uitvoering van het nieuwe akkoord. We vertalen de ambities naar concrete acties en bouwen verder aan de toekomst van de gemeente Bunschoten. Het gemeentebestuur, raad, college en medewerkers staan klaar om dit samen en in verbinding met u te doen.

Wens

Weet u wat 2020 ons brengt? Vaak hebben we plannen. En dat is goed. Dat betekent dat wij en u energie hebben, zin hebben om dingen op te pakken. Ik hoop dat u, net als ikzelf, met vertrouwen en onder Gods genade het nieuwe jaar in gaat en de kracht heeft om op te pakken wat er op uw pad komt. Ieder op zijn of haar plaats, het goede zoeken voor de Bunschoter samenleving. We mogen dat doen in het vertrouwen en in de bede dat de Here God het werk van onze handen zal bevestigen.

Veel heil en zegen!

Bunschoten-Spakenburg, 6 januari 2020

Melis van de Groep,
Burgemeester van de gemeente Bunschoten