Eén van de onderdelen uit het Integraal Huisvestingsplan is de bouw van een nieuw schoolgebouw voor basisscholen de Grondtoon en de Groen van Prinstererschool. Dit nieuwe schoolgebouw komt op de plek van de Grondtoon. Op 5 juli 2018 is de eerste bewonersavond georganiseerd. Hier konden inwoners van gedachten wisselen met aanwezige ambtenaren, vertegenwoordigers van de scholen en het bureau dat een massastudie heeft opgesteld. Deze massastudie kunt u elders op deze pagina downloaden (onderzoek alternatieve locaties, presentatie 5 juli 2018, raadsvoorstel en besluit). Daarnaast konden inwoners hun ideeën/reacties achterlaten. Daarna heeft de raad op 1 november 2018 besloten de nieuwe school te bouwen op de locatie van de Grondtoon. Als eerste stap in het co-creatieproces hebben de schoolbesturen in het najaar van 2018 nagedacht over hun wensen voor de nieuwe school. Dat heeft geleid tot een zogenaamd getekend programma van wensen. Dat is gepresenteerd op de tweede bewonersavond op 19 februari 2019. Hier konden inwoners zich ook aanmelden voor de klankbordgroep. 

Bewonersavonden

Eén van de onderdelen uit het Integraal Huisvestingsplan is de bouw van een nieuw schoolgebouw voor basisscholen de Grondtoon en de Groen van Prinstererschool. Dit nieuwe schoolgebouw komt op de plek van de Grondtoon. Op 5 juli 2018 is de eerste bewonersavond georganiseerd. Hier konden inwoners van gedachten wisselen met aanwezige ambtenaren, vertegenwoordigers van de scholen en het bureau dat een massastudie heeft opgesteld. Deze massastudie kunt u elders op deze pagina downloaden (onderzoek alternatieve locaties, presentatie 5 juli 2018, raadsvoorstel en besluit). Daarnaast konden inwoners hun ideeën/reacties achterlaten. Daarna heeft de raad op 1 november 2018 besloten de nieuwe school te bouwen op de locatie van de Grondtoon. Als eerste stap in het co-creatieproces hebben de schoolbesturen in het najaar van 2018 nagedacht over hun wensen voor de nieuwe school. Dat heeft geleid tot een zogenaamd getekend programma van wensen. Dat is gepresenteerd op de tweede bewonersavond op 19 februari 2019. Hier konden inwoners zich ook aanmelden voor de klankbordgroep. In totaal hebben 7 personen zich opgegeven voor de klankbordgroep. 

Initiatief SBO De Werf

Het bestuur van SBO De Werf uit Amersfoort heeft aangegeven dat ze vanaf augustus 2021 via een groeimodel een start willen maken met het verzorgen van speciaal basisonderwijs in de gemeente Bunschoten. Op deze manier wordt er een grote stap gezet in het streven om zoveel mogelijk kinderen dichtbij huis onderwijs te kunnen laten volgen. Meer informatie hierover vindt u in het bericht dat u hieronder kunt downloaden.

Tijdens de bewonersavond in februari 2019 heeft wethouder Kok het initiatief toegelicht. Het initiatief van SBO De Werf kan binnen het IHP (Integraal Huisvestingplan scholen) worden opgevangen. Daarmee wordt bedoeld dat wij bij de nieuwbouwplannen de eerste jaren twee lokalen leeg hebben staan. Uiteraard verwachten wij die straks wel nodig te hebben om alle kinderen te kunnen huisvesten. We hebben dan al wel een plek om te starten met het initiatief. In de tussentijd worden de leerlingenprognoses steeds geactualiseerd en kunnen aan de hand van de dan bekende gegevens beleidsbeslissingen genomen worden die verwerkt worden in een nieuw IHP.

Onderstaand een reactie van de schoolbesturen over het initiatief van SBO De Werf:
We willen met elkaar voor de toekomst het onderwijs passend, thuis nabij organiseren en het Speciaal Basisonderwijs past hier goed in. De intentie is door de drie schoolbesturen (Cordeo, VVGO, VCO) uitgesproken om te komen tot thuisnabij onderwijs in de gemeente Bunschoten. Voor die intentie is groen licht gegeven. De wijze waarop dit zal gebeuren wordt momenteel door de bestuurders verkend.

Planning

Vooruitlopend op enkele belangrijke keuzes die nog door de politiek gemaakt moeten worden (onder ander budget en initiatief SBO De Werf in relatie tot beschikbaar stellen van lokalen) zijn we alvast begonnen met de voorbereidingen. We zitten nog aan de voorkant van het proces. Na selectie van de architect worden in de periode 1 juni 2019 tot en met 1 februari 2020 de plannen ontwikkeld en uitgewerkt. Als dit is afgerond gaan wij een aannemer selecteren. De sloop zal dan plaatsvinden in juli/augustus 2020. Na de zomervakantie van 2020 kan er dan hopelijk gestart worden met de bouw. Vervolgens is het de bedoeling dat het nieuwe schoolgebouw na de zomervakantie 2021 in gebruik genomen kan worden.

Voorontwerp

In overleg met de schoolteams en de buurt is de afgelopen maanden gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor het nieuwe gebouw voor de Grondtoon en Groen van Prinstererschool. Tijdens de laatste inloopavond voor de buurt op 8 oktober jl. is het voorlopig ontwerp toegelicht. De reacties waren positief. In het bestuurlijk platform van 14 oktober jl. is het voorlopig ontwerp vastgesteld. Een samenvatting van de presentatie treft u hieronder aan.

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit onder andere de volgende personen:

  • Jennifer Fischer (Jan Zwartplantsoen 5);
  • Eefke van Hoeijen (Feike Asmastraat 20);
  • Dieneke Koelewijn (Piet Van Egmondstraat 14);
  • Tjitse Offinga (Beethovenlaan 73);
  • Dirk Roobol (Jan Zwartplantsoen 4);
  • Jan Willem Zwaan (Jan Zwartplantsoen 18).

Tot slot

Zoals gezegd vinden wij het belangrijk om de omwonenden te betrekken in het proces. De klankbordgroep zien wij als een eerste afspiegeling van de buurt. Door samen op te trekken, met respect voor ieders verantwoordelijkheid, denken wij iets moois te kunnen realiseren. Dat kan alleen slagen als bij alle partijen ook de echte wil om samen te werken aanwezig is. Heeft u vragen over de nieuwbouw van de scholen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Sjaak Nel, tel. 033-299 1482.