De gemeente vindt een goede dienstverlening aan de burgers erg belangrijk. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over de manier waarop een medewerker van de gemeente, (een lid van) het college of de gemeenteraad zich tegenover u heeft gedragen. Dat kan zijn, omdat u vindt dat er niet serieus, te traag of helemaal niet is gereageerd op een zaak die u heeft aangevoerd, of dat u onvriendelijk of onfatsoenlijk behandeld bent. U heeft in dat geval het recht een klacht in te dienen over het gedrag van de betreffende bestuurder of medewerker.

Hoe werkt het?

Klachtenregelingen

De behandeling van klachten is wettelijk geregeld in de Algemene wet Bestuursrecht (hoofdstuk 9). De gemeente heeft de behandeling van klachten nader geregeld in twee regelingen:

  • Voor klachten tegen (leden van) het college en tegen medewerkers is dit de “Interne klachtenregeling gemeente Bunschoten”;
  • Voor klachten tegen de raad en medewerkers van de griffie is dit de “Interne klachtenregeling griffie en raad gemeente Bunschoten”.

Afhandeling klachten

Wanneer er een klacht wordt ontvangen, wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. U krijgt hierbij altijd de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten bij degene die uw klacht afhandelt, meestal de direct leidinggevende van de beklaagde. Uw klacht wordt in principe binnen zes weken afgehandeld. De klachtencoördinator bewaakt het proces van afhandeling.

Wanneer kunt u geen klacht indienen?

U kunt geen klacht indienen:

  • Wanneer het om zaken gaat waartegen wettelijk beroep of bezwaar mogelijk is;
  • Wanneer het gaat om een zaak die langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden;
  • Wanneer het gaat om een zaak waarover u al eerder een klacht hebt ingediend;
  • Wanneer het gaat om algemeen gemeentelijk beleid.

Het indienen van een klacht

Het indienen van een klacht kan via het digitale klachtenformulier. Let op: hierbij heeft u uw DigiD-code nodig. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. In dat geval kunt u uw brief richten aan:

Gemeente Bunschoten
Ta.v. de klachtencoördinator
Antwoordnummer 72
3740 VB  Bunschoten-Spakenburg

Uw klacht moet altijd voorzien zijn van uw naam en adres en uw telefoonnummer. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
Voor meer informatie of hulp bij het indienen van een klacht kunt u ook telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente. Deze is bereikbaar via het algemene nummer 033-2991411.

Ombudsman

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door de gemeente dan kunt u daarna uw klacht nog voorleggen aan de ombudsman. De gemeente Bunschoten heeft ervoor gekozen om samen met de gemeente Nijkerk en Putten een gemeentelijke ombudsman aan te stellen.

Per 1 januari 2018 is als gezamenlijke gemeentelijke ombudsman benoemd de heer mr. W.J. Maassen. Omdat een ombudsman altijd beschikbaar moet zijn, is er voor de gevallen dat de heer Maassen ziek of afwezig is een plaatsvervanger benoemd. Die plaatsvervanger is de heer drs. R.J.F. Paulussen.

Afhandeling door de ombudsman

De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en niet in dienst bij de gemeente Bunschoten. Hij zal eigen onderzoek verrichten. Vervolgens rapporteert hij zijn bevindingen aan het college van B&W en aan de klager.

Het indienen van een klacht bij de ombudsman

Voor de duidelijkheid: een klacht kan pas door de ombudsman worden behandeld, als de klacht eerst door de gemeente zelf is afgehandeld en u niet tevreden bent over die afhandeling. Het indienen van een klacht bij de ombudsman kan op twee manieren, namelijk per mail via ombudsman.bnp@outlook.com of schriftelijk (per post) door een brief te sturen naar:

Ombudsman gemeente Bunschoten
Antwoordnummer 72
3740 VB  Bunschoten-Spakenburg

Let op! Uw klacht moet altijd voorzien zijn van uw naam en adres en uw telefoonnummer. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente, via het algemene nummer 299 14 11.

Heeft deze informatie u geholpen?