Sollicitatieprocedure

Home > Inwoners > Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

 • Algemene informatie

  Wanneer je bij de gemeente Bunschoten solliciteert, wordt je sollicitatie behandeld volgens de procedure werving en selectie. Voorop staat het principe dat je als sollicitant een eerlijke kans op een aanstelling hebt. Daarnaast heb je recht op informatie over de procedure, de functie en de organisatie. Ook heb je recht op privacy en vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.

 • Hoe werkt het?

  Selectie
  Binnen 10 dagen na de sluiting van de termijn wordt een selectie gemaakt van kandidaten die in aanmerking komen voor een eerste sollicitatiegesprek. Bij de briefselectie worden in ieder geval de afdelingsmanager en een personeelsadviseur betrokken. De kandidaten worden beoordeeld op grond van een aantal vooraf vastgestelde selectiecriteria. Kandidaten die niet worden uitgenodigd, worden afgeschreven. Ook kan aan de kandidaten worden gevraagd of deze in portefeuille gehouden wil worden.

  De sollicitatiegesprekken
  Het eerste sollicitatiegesprek vindt plaats binnen 14 dagen nadat de brievenselectie is gemaakt. Het gesprek wordt gevoerd door een selectiecommissie, bestaande uit de afdelingsmanager, een medewerker van de afdeling en de personeelsadviseur. Een lid van de directie kan aan de selectiecommissie worden toegevoegd.

  Binnen drie weken na de eerste sollicitatiegesprekken worden 3 tot 4 kandidaten uitgenodigd voor een tweede sollicitatiegesprek. Kandidaten die niet worden uitgenodigd, worden afgeschreven. Ook kan aan de kandidaten worden gevraagd of deze in portefeuille gehouden wil worden.

  De tweede gespreksronde is bedoeld om nader in te gaan op zaken die in het eerste gesprek zijn opgevallen, dan wel onvoldoende zijn uitgediept. Naast een gesprek met de selectiecommissie volgt er ook een gesprek met maximaal drie directe collega’s. Daarnaast kan een lid van de directie worden toegevoegd.

  Arbeidsvoorwaarden
  Arbeidsvoorwaarden worden door de afdelingsmanager en de personeelsadviseur met de kandidaat besproken. Dit gesprek vindt in principe aansluitend aan de tweede gespreksronde plaats.

  De arbeidsproef
  In de tweede gespreksronde wordt er een arbeidsproef afgenomen. Aan sollicitanten wordt gevraagd om een praktijkopdracht uit te werken (en eventueel te presenteren aan de commissies).

  Inlichtingen/assessment
  Er worden alleen inlichtingen aan referenten gevraagd, nadat dit met de sollicitant is afgesproken. Onderwerpen die in het (telefoon)gesprek met de referent aan de orde kunnen komen zijn de functionele relatie tot de kandidaat, de inhoud van de werkzaamheden, verantwoordelijkheden, werkperiode, werkopvatting, persoonskenmerken, sterke kanten, verbeterpunten en reden van vertrek. Daarnaast kan een assessment onderdeel uitmaken van de procedure. Wanneer dit het geval is wordt dit in de advertentietekst vermeld.

  Dienstverband
  Aan het eind van de selectieprocedure doet de selectiecommissie een aanstellingsvoordracht aan de directeur. Als dit nodig is kan er ook nog een gesprek met de directeur plaatsvinden. Wanneer de directeur een besluit heeft genomen over de aanstelling wordt dat de betrokkene onmiddellijk ter kennis gebracht. Afspraken en toezeggingen met betrekking tot de werkzaamheden en de arbeidsvoorwaarden worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd. Een benoeming vindt plaats onder voorbehoud van een verklaring omtrent het gedrag. Kandidaten die niet zijn benoemd ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht.

  Vernietiging
  Alle schriftelijke gegevens over de sollicitatieprocedure worden vernietigd, met uitzondering van de sollicitatiebrief en cv van de benoemde kandidaat en de uitwerking van de arbeidsproef van de benoemde kandidaat.

  Klachten
  Wanneer u tijdens de selectieprocedure op onjuistheden of onzorgvuldige handelingen stuit, kunt u daarover schriftelijk een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Wordt de klacht gegrond bevonden, dan wordt alles in het werk gesteld om herhaling in de toekomst te voorkomen. Een klacht kan de benoemingsprocedure echter nooit opschorten.