Sociale huurwoning

Home > Inwoners > Sociale huurwoning

Sociale huurwoning

 • Algemene informatie

  In de huursector van woningen is er de keuze tussen het huren van een woning in de vrije huurwoningsector (netto huurprijs vanaf € 710,69) of een sociale huurwoning (maximale netto huurprijs van € 710,68).

 • Hoe werkt het?

  Sociale huurwoning

  De meeste sociale huurwoningen in de Regio Eemvallei zijn in bezit van woningcorporaties. Om sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld. Het basisprincipe is: wie het langst wacht, komt het eerst in aanmerking voor een woning.

  Bent u op zoek naar een huurwoning?
  Dan kunt u zich digitaal bij WoningNet Eemvallei inschrijven en reageren op het woningaanbod in de hele regio. U kunt daartoe het Klanten Contactcentrum Bunschoten bellen, 0900 - 040 06 02. Uw inschrijving is één jaar geldig.

  Alle huurwoningen van de regio Amersfoort (behalve van de gemeente Baarn) worden digitaal aangeboden. Dus niet meer zoals voorheen via De Bunschoter. Het ‘papieren aanbod’ zal nog wel voorlopig als overgangsregeling beschikbaar blijven op de balie in het gemeentehuis en op het kantoor van de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken aan Op de Ree 161. Dit verdwijnt echter ook op den duur. U kunt wel altijd Het Gooi en Omstreken (eigenaar van de huurwoningen in Bunschoten) bellen voor hulp, via tel. 035 - 672 66 99.

  Inschrijfdatum
  Er wordt toegewezen op inschrijfdatum, dus de oudste inschrijving vanaf de leeftijd van 18 jaar eerst. Uitzondering hierop vormen de voorrangskandidaten en verblijfsgerechtigden. Deze gaan voor op de reguliere inschrijvingen.

  Voorrang
  Voorrang kan op een aantal manieren worden verkregen. Allereerst zijn er de verblijfsgerechtigden. Dat zijn vluchtelingen met een status. Het rijk verplicht de gemeenten om deze categorie bij voorrang te huisvesten. Dat doet zij via de jaarlijkse Taakstelling. De woningen voor deze mensen worden buiten het aanbodsysteem gehouden en vindt u niet op internet. Daarna komen de andere voorrangskandidaten. Dat zijn woningzoekenden met medische of sociale urgentie. Voorwaarde is dat de aanvrager minstens een jaar in Bunschoten woonachtig is. De volgorde van toewijzing wordt bepaald door de datum van afgifte van de voorrangverklaring.

  Aanvragers van een medische urgentie kunnen zich melden aan het Zorgloket in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze aanvraag, die door een onafhankelijk orgaan wordt verricht is voor de aanvrager nu nog gratis. Het orgaan bekijkt dan of u zogenoemde 'ergonomische' beperkingen heeft, waardoor u gelijkvloers moet wonen. Als dat het geval is, verleent het college van Burgemeester en Wethouders voorrang voor een gelijkvloerse, eventueel aangepaste huurwoning. De bedoeling is dat u dan binnen zes maanden (in uitzonderingen binnen één jaar) een huurwoning krijgt toegewezen.

  Er zijn verschillende soorten van sociale urgentie. Urgentie kan uitsluitend worden verleend als de aanvrager dringend en acuut buiten zijn of haar schuld woonruimte nodig heeft. De criteria zijn streng en staan vermeld in de verordening. Als u denkt in aanmerking te kunnen komen voor een sociale urgentie, dan meldt u zich bij de gemeente voor een afspraak bij de Woonruimtecommissie. Dat is een commissie die een maal per maand spreekuur houdt en het college adviseert over de voorrangsaanvraag. De betreffende ambtenaar zal u meedelen of uw aanvraag kans van slagen heeft. Er zijn namelijk legeskosten verbonden aan de aanvraag. Deze kosten moeten worden betaald nadat uw aanvraag in de Woonruimtecommissie is behandeld. Als uw aanvraag niet voldoet aan de criteria, kunt u alsnog afzien van een afspraak bij de commissie en hoeft u deze kosten niet te betalen. De mate van voorrang wordt bepaald door de sociale omstandigheden van de aanvrager en wordt gegeven voor een half jaar of een jaar.

  Bij alle urgenties, behalve bij de Taakstelling, wordt een vermogenstoets toegepast, inhoudende dat bij een vermogen van meer dan € 100.000,- in principe geen voorrang wordt verleend.

  Vrije sector

  Een vrijesectorhuurwoning hoeft niet te worden verdeeld via de regels die gelden voor sociale huurwoningen. Een verhuurder kan zelf bepalen wie in aanmerking komt voor de woning. Een eigenaar van een vrijesectorhuurwoning kan verschillende eisen stellen aan huurders, zoals een bepaald inkomen.

 • Kosten

  U betaalt eenmalige registratiekosten van € 30,- en € 10,- per jaar aan inschrijvingskosten bij WoningNet Eemvallei. Voor het vragen van voorrang op sociale gronden betaalt u € 45,40.

 • Handige links

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN