Omgevingsvergunning

Home > Inwoners > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Algemene informatie

  Wilt u gaan (ver)bouwen? Meestal is hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Voor sommige verbouwingen (bijvoorbeeld een dakkapel aan de achterzijde) is vaak geen vergunning meer nodig en kunt u vergunningsvrij bouwen. Een melding is dan voldoende. Bij het omgevingsloket kunt u kijken of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Hier kunt u een vergunningscheck doen en, wanneer nodig, de omgevingsvergunning aanvragen.

 • Online regelen

  Via een omgevingsvergunning kunt u in één aanvraag alle activiteiten in de eigen omgeving tegelijk regelen. Via omgevingsloket.nl kunt u de vergunningaanvraag doen. Ook kunt u gelijk vaststellen of uw bouwplan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van de gegeven antwoorden, wordt automatisch het aanvraagformulier samengesteld.

  De volgende gegevens heeft u nodig bij een aanvraag:

  • Persoonlijke gegevens: naam, adresgegevens, burgerservicenummer, DigiD en dergelijke;
  • Bouwtechnische gegevens: zoals maatvoeringgegevens, gebruiksoppervlaktes, verblijfsgebieden en dergelijke;
  • Tekening(en);
  • Eventueel specifieke gegevens voor uitritmeldingen en milieuaanvragen.

  Hulp bij het aanvragen
  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning? Dan helpen wij u hier graag bij. In het gemeentehuis staat een digitale dienstverleningzuil, waar u (wanneer nodig met hulp) een vergunning kunt aanvragen

 • Kosten

  Als u een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, worden leges in rekening gebracht.

 • Formulieren en downloads

  Brochure vergunningvrij bouwen

 • Handige links

 • Voorwaarden

  Voor de volgende activiteiten kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben:

  • het bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk (zoals een huis);
  • het veranderen of slopen van een bouwwerk in een beschermd dorpsgezicht (Havengebied Spakenburg);
  • het (intern) veranderen of slopen van een gemeentelijk of Rijks-monument;
  • het veranderen of slopen van een bouwwerk met een cultuurhistorische aanduiding in het bestemmingsplan (Centrale-As/Buitengebied/Spakenburg Centrum/Haarbrug Zuid/Eemdijk);
  • het uitvoeren van bouw, aanleg, grond- of graafwerkzaamheden in een Rijksbeschermd Archeologisch Monument (Westelijke Stadsweiden);
  • het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 30cm met een groter dan een voorgeschreven oppervlak (>50m2/100m2/500m2) in een gebied met een archeologische verwachtingswaarde;
  • het aanleggen van een weg;
  • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
  • het aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak (zoals een fabriek, kantoor of huis);
  • het maken en aanbrengen van handelsreclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan;
  • het kappen van een boom of vellen van een houtopstand.

  In de gemeentelijke (of provinciale) verordening zijn soms nog andere activiteiten genoemd, waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

 • Achtergrond

  Vanaf 1 oktober 2010 geldt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet regelt dat in totaal 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen worden geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Ook regelt de wet dat er één loket is voor het indienen van de vergunningaanvraag en is er één bezwaar- en beroepsprocedure.

  Vergunningen in de omgevingsvergunning

  De omgevingsvergunning komt in de plaats van diverse vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, ruimtelijke ordening, monumenten, natuur en milieu. In de omgevingsvergunning zijn onder meer de volgende vergunningen en ontheffingen opgenomen:

  • bouwvergunning
  • milieuvergunning
  • sloopvergunning
  • gebruiksvergunning
  • aanlegvergunning
  • kapvergunning
  • monumentenvergunning
  • reclamevergunning
  • inritvergunning of uitwegvergunning
  • Natuurbeschermingswetvergunning
  • Flora- en Faunawet, ontheffing

  Geen vergunning nodig

  Door de inwerkingtreding van de Wabo is de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid. In het Besluit omgevingsrecht staat voor welke activiteiten geen vergunning nodig is.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN