Milieuvervuiling melden

Home > Inwoners > Milieuvervuiling melden

Milieuvervuiling melden

 • Algemene informatie

  Milieuklachten? Bel de RUD
  Wie overlast heeft van een bedrijf kan dit melden bij de milieuklachtentelefoon van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Lawaai, stank, stof, water- en bodemverontreiniging kunnen redenen zijn om te bellen. Toezichthouders gaan na of de overlast inderdaad door het bedrijf veroorzaakt wordt. Vervolgens wordt onderzocht of de overlast binnen de normen van een vergunning valt of niet, en of het bedrijf maatregelen kan nemen om overlast te voorkomen of verminderen. De RUD kan alleen handhaven als er sprake is van een overtreding.

  Contact
  Met spoedeisende zaken belt u de milieuklachtentelefoon (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar): 0800-0225510. Is er geen spoed, maar wilt u wel iets melden of vragen? Maakt u dan gebruik van het digitale formulier op www.rudutrecht.nl/diensten/milieuklachten .

 • Handige links

 • Achtergrond

  Preventieve handhaving door de gemeente

  Een taak van de gemeente is het voorkomen van ongewenste situaties. Het gaat hierbij om toezicht op de naleving van voorschriften zoals genoemd in vergunningen of in wettelijke regels. Tot de preventieve handhavingstaken door toezichthouders van de gemeente behoort ook het geven van voorlichting, bijvoorbeeld over de juiste verwerking van chemisch afval.

  Handhaving door de politie

  De politie houdt zich ook bezig met toezicht op de milieuwetgeving. De politie is immers dag en nacht bereikbaar en kan vaak al in een zeer vroegtijdig stadium (dreigende) ongewenste situaties signaleren en daar tegen optreden.

  Bevoegdheden van de gemeente

  Veel bedrijven krijgen regelmatig een controlebezoek van een toezichthouder van de gemeente. Het is daarom nuttig om te weten wat de bevoegdheden van een toezichthouder zijn. Samengevat heeft deze de volgende bevoegdheden:

  • Het recht van toegang tot bedrijven en andere plaatsen (behalve woningen) waar milieubelastende activiteiten (kunnen) plaatsvinden.
  • Het recht van inzage in relevante documenten en het maken van kopieën daarvan.
  • Het recht monsters te nemen en goederen te onderzoeken.
  • Het recht voertuigen staande te houden en op relevante aspecten te onderzoeken.
  • Het recht op het vorderen van inlichtingen die betrekking hebben op een bepaalde toezichtactiviteit.

  Iedereen is verplicht om de toezichthouder alle medewerking te verlenen bij de uitoefening van zijn functie. Een toezichthouder kan, indien hij dat noodzakelijk vindt, de hulp inroepen van de politie. Een toezichthouder moet zich altijd kunnen legitimeren.

  Repressieve handhaving

  Als een toezichthouder niet tot afspraken kan komen met een bedrijf om een milieuovertreding op te lossen, kan de gemeente bestuursrechtelijk optreden. Hierbij kan de gemeente:

  • De verleende omgevingsvergunning of ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken.
  • Bestuursdwang toepassen (bijvoorbeeld het op kosten van de overtreder ongedaan maken van de ongewenste situatie en in het uiterste geval het bedrijf geheel of gedeeltelijk sluiten).
  • Een dwangsom opleggen (bij elke overtreding, of periode dat de overtreding duurt een verplichting tot betaling van een geldsom).
  • Een bestuurlijke boete opleggen.

  Naast het bestuursrechtelijk optreden kan de gemeente, evenals de politie, strafrechtelijk optreden. Strafrechtelijk optreden vindt plaats in nauw overleg met het openbaar ministerie (OM) waarbij de volgende middelen ter beschikking staan:

  • Het opmaken van een proces-verbaal.
  • Het geven van een waarschuwing.
  • Kennisgeving van niet vervolgen wanneer de overtreder aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • Het aanbieden van een transactie (tegen betaling van een bedrag wordt afgezien van strafvervolging).
  • Inbeslagneming.
  • Het treffen van een voorlopige maatregel.
  • Vervolging en veroordeling tot een geldboete/hechtenis of gevangenisstraf.

  Opsporingsambtenaren voeren de strafrechtelijke handhaving uit. Het zijn politiemensen of speciaal aangewezen ambtenaren van de gemeente. Opsporingsambtenaren hebben verdergaande bevoegdheden dan toezichthouders.

  Overige milieuwetgeving

  Naast de omgevingsvergunning kan de gemeente op het gebied van de milieuwetgeving ook handhavend optreden in het kader van onder andere de Wet bodembescherming en de Wet geluidhinder. Maar ook op afzonderlijke artikelen van de Wet milieubeheer zoals het illegaal storten van afval of het opzettelijk vervuilen van het milieu, kan de gemeente handhavend optreden.

  Overige betrokken instanties

  Naast de gemeente zijn er verschillende instanties die zich bezighouden met de handhaving van de milieuwetgeving. In de eerste plaats natuurlijk de politie. Maar ook de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap (voor de Waterwet) en de AID (Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en de VROM-inspectie (van het ministerie van VROM).

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN