Nieuws uit de raad van donderdag 24 janauri

Home > Inwoners > Nieuws > Nieuws uit de raad van donderdag 24 janauri

Nieuws uit de raad van donderdag 24 janauri

RSS

Donderdag 24 januari 2019 is de raad in vergadering bijeen geweest. De heer A. van de Groep (CU) is m.k.a. Op de agenda staan deze avond twee bespreekstukken. Er worden twee moties vreemd aan de agenda ingediend door het CDA, te weten “Borgen tijdelijke opheffing geheimhouding stukken” en “Aandachtspunten buurtcomité Zevenhuizerstraat”. De CAP dient een derde motie vreemd aan de agenda in: “Zonnebloem”. Deze moties worden met instemming van de raad toegevoegd aan de agenda.

Tijdens het vragenhalfuur worden door de CAP en het CDA vragen gesteld over de verhuizing van het bedrijf Flamco. De CU stelt vragen over de vervuilde grond Westdijk en rommel in het centrum o.a. na de derby. Het CDA vult de vragen over rommel in het centrum aan met vragen over hetzelfde onderwerp en tijdelijke toiletten tijdens de derby. De VVD stelt vragen over Sociaal rechercheur BBS, het Manifest verkiezingen Provinciale Staten en de windmolen bij de gemeentewerf. De vragen worden beantwoord door het college.

Hierna volgt het eerste bespreekstuk, het voorstel “Rekenkameronderzoek effectiviteit uitvoeringsorganisaties BBS”. De SGP dient een amendement (A1) in betreffende een tekstuele toevoeging bij de paragraaf ‘Uitvoering’. De fracties stellen in twee ronden vragen die beantwoord worden door het college. Na reactie van het college, die voorstelt hier met elkaar verder over te spreken in de commissie Samenleving, stemmen alle fracties unaniem in met het amendement en het raadsvoorstel.

Vervolgens wordt het voorstel “Algemene Plaatselijke Verordening, 12e wijziging” behandeld. Na een aantal vragen vanuit de fracties en de beantwoording door het college wordt dit voorstel aangenomen met de stem van de SGP tegen. Hierna volgt de bespreking van de drie moties vreemd aan de agenda.

De motie “Borgen tijdige opheffing geheimhouding stukken” wordt als eerste behandeld. Na de toelichting van het CDA wordt het woord gevoerd door de verschillende fracties. Het college beantwoordt de vragen en zegt toe het eerste punt van de motie (nl. een voorstel te zullen doen of en wanneer genoemde stukken openbaar gemaakt kunnen worden) uit te voeren. De overige punten worden al uitgevoerd door het college, dan wel door de griffie. Na aanpassing op deze punten vindt deze motie de steun van alle fracties.

De motie “Aandachtspunten buurtcomité Zevenhuizerstraat” wordt als volgende besproken. Na toelichting van het CDA en reactie vanuit de fracties geeft het college aan dat de intentie en de strekking van de motie worden meegenomen. Naar aanleiding hiervan vindt de motie geen steun van de CU en VVD. CDA, CAP en SGP steunen de motie wel, maar zijn in de minderheid. Om deze reden is de motie verworpen.

Het laatste agendapunt deze avond is de motie “Zonnebloem”. De CAP licht deze motie toe. Na vragen vanuit de fracties geeft het college zijn reactie. De gemeente is geen partij en ontraadt deze motie. Met de stem van de CAP voor en de overige fracties tegen wordt ook deze motie verworpen.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN