Informatie gemeenteraadsverkiezing 2018

Home > Inwoners > Gemeenteraadsverkiezingen 2018 > Informatie gemeenteraadsverkiezing 2018

Informatie gemeenteraadsverkiezing 2018

Op deze pagina vindt u informatie over de gang van zaken rondom de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018. Informatie over deze verkiezing en op de verkiezing betrekking hebbende data en termijnen zijn tevens te vinden op de website van de Kiesraad, www.kiesraad.nl.


Kiesgerechtigden
De leden van de gemeenteraad worden gekozen door kiesgerechtigde inwoners. Het actief kiesrecht (het recht om te kiezen) bestaat voor de inwoners uit de gemeente Bunschoten die:
- op 5 februari 2018 (dag van de kandidaatstelling) zijn ingeschreven
  in de BRP (Basisregistratie Personen) van Bunschoten;
- op de dag van de stemming (21 maart 2018) 18 jaar of ouder zijn;
- niet van het kiesrecht zijn uitgesloten;
- de Nederlandse nationaliteit hebben;
- onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie;
- als vreemdeling op de dag van de kandidaatstelling gedurende een
  periode van vijf jaar rechtmatig in Nederland mogen verblijven.


Registratie
Lokale politieke groeperingen die onder een bepaalde naam (in de wet heet dit: aanduiding) willen deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen, dienen deze aanduiding te laten registreren bij het centraal stembureau van de betreffende gemeente(n). Hiervoor moet aan de gemeente een waarborgsom van € 112,50 worden betaald. Het centraal stembureau beoordeelt aan de hand van een aantal criteria of de betreffende aanduiding kan worden gevoerd. Registratie kan uiterlijk tot en met 27 december 2017.

Het verzoek moet gericht worden aan de voorzitter van het centraal stembureau en de navolgende documenten moeten daarbij overgelegd worden:
- een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd en waarin is opgenomen dat de groepering een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid;
- een bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel als bewijs dat de naam van de vereniging aldaar is gedeponeerd;
- een bewijs waaruit blijkt dat een bedrag van € 112,50 is gestort betaling kan geschieden op de rekening welke bij het onderdeel waarborgsom’ is beschreven); dit bedrag wordt weer teruggestort wanneer een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd;
- een verklaring van de groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen, bevoegd tot het
  inleveren van een kandidatenlijst.

Op een verzoek tot registratie wordt afwijzend beslist indien:
- de aanduiding strijdig is met de openbare orde;
- de aanduiding geheel of gedeeltelijk overeenstemt met een reeds
  geregistreerde aanduiding;
- de aanduiding misleidend is voor de kiezers;
- de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat, waaronder ook spaties en lettertekens;
- de aanduiding geheel of gedeeltelijk overeenstemt met die van een door een rechterlijke uitspraak verboden rechtspersoon;
- op dezelfde dag twee verzoeken om registratie van geheel of in hoofdzaak gelijkluidende aanduidingen worden ingediend; beide verzoeken worden dan afgewezen.

Tegen een beslissing over een registratieverzoek kan uiterlijk op de 6e dag na dagtekening van de openbare kennisgeving beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aanduidingen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer dan wel Provinciale Staten hebben 'doorwerking'. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd in de verschillende gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Overigens kunnen plaatselijke afdelingen van landelijke partijen de plaatsnaam laten toevoegen aan de landelijk geregistreerde aanduiding. In dat geval is er echter geen sprake meer van doorwerking van de landelijke aanduiding en moet de lokale afdeling een verzoek bij de gemeente indienen tot registratie van deze nieuwe aanduiding. Net als bij een gewoon registratieverzoek gelden hiervoor de vereisten genoemd in artikel G 3 van de Kieswet. Ook moet blijken dat de landelijke groepering geen bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Het register van aanduidingen voor de Tweede Kamer wordt bijgehouden door de Kiesraad. De registers voor aanduidingen geregistreerd op provinciaal niveau worden bijgehouden door de centrale stembureaus van de verschillende provincies.


Kandidaatstelling
Op de dag van kandidaatstelling, dat is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 5 februari 2018, leveren politieke partijen hun kandidatenlijst in bij het  centraal stembureau in de gemeente waarin zij aan de verkiezingen willen deelnemen. Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraad-verkiezingen of die bij de vorigegemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, dienen een waarborgsom ter hoogte van € 225,- te betalen. Zie Kieswet artikel H 14. Ook dienen nieuwe groeperingen - en reeds geregistreerde politieke partijen die in de laatstgenoemde verkiezingen geen zetels hebben behaald - ondersteuningsverklaringen over te leggen.


Voor het maken van kandidatenlijsten kunnen partijen, naar alle waarschijnlijkheid, gebruik maken van ondersteunende software verkiezingen (OSV). Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels bezet, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten. Een politieke partij die reeds 16 zetels heeft of meer in de gemeenteraad mag maximaal 80 kandidaten opnemen. In Bunschoten bestaat al jarenlang de mogelijkheid van de zgn. voorinlevering, waarbij de kandidatenlijst op onvolkomenheden wordt gecontroleerd. In dat geval hebben de politieke groeperingen de zekerheid dat op de dag van de kandidaatstelling alles in orde bevonden wordt en geen herstelprocedure nodig is. Overigens wordt de lijst na deze controle weer teruggegeven, aangezien deze met de overige
stukken officieel op de dag van de kandidaatstelling moet worden ingeleverd. De voorinlevering zal plaatsvinden op maandag 29 januari 2018 tussen 10.00 uur en 15.00 uur.


Verklaringen van instemming
De kandidaten op de kandidatenlijst dienen schriftelijk in te stemmen met de vermelding van hun naam op de lijst (verklaring van instemming) en een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Dit laatste geldt niet voor degenen die nu zitting hebben in de gemeenteraad.


Ondersteuningsverklaringen
Alleen voor nieuwe groeperingen worden ondersteuningsverklaringen bij de kandidatenlijst bijgevoegd. Deze verklaringen worden in de weken voorafgaande aan de kandidaatstelling afgelegd. Voor de gemeente Bunschoten geldt een aantal van 20 verklaringen. De ondertekenaars dienen in persoon naar het gemeentehuis te komen en daar de verklaringen te ondertekenen. Zij moeten zich kunnen legitimeren.


Waarborgsom
Voor nieuwe politieke groeperingen moet een waarborgsom van € 225 betaald worden voor het indienen van een kandidatenlijst. Ook dit geldt dus alleen voor nieuwe groeperingen. Het bedrag van de waarborgsom moet uiterlijk op 19-01-2018 betaald zijn. Duidelijk zal moeten blijken door wie de betaling is verricht en voor welke politieke groepering deze geldt. De waarborgsom wordt teruggestort, tenzij het stemcijfer bij de verkiezing lager is dan 75% van de kiesdeler.


Lijstnummering
De lijstnummering wordt hoofdzakelijk bepaald door de aantallen stemmen die de in de huidige gemeenteraad vertegenwoordigde politieke groeperingen bij de vorige raadsverkiezing hebben behaald. De groepering die de meeste stemmen heeft behaald ontvangt nummer 1 enz. Nummering van de kandidatenlijsten geschiedt in een openbare zitting van het centraal stembureau op 7 februari 2018, tijdens welke zitting tevens wordt beslist over de geldigheid van de lijstencombinaties. Direct na deze zitting worden de toegekende lijstnummers openbaar gemaakt.


Beslissing tot toelating van nieuw benoemde leden
Op vrijdag 23-03-2018 beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over de vaststelling van de uitslag van de verkiezing. Uiteraard is dan ook bekend welke personen tot raadslid zijn gekozen en door het centraal stembureau zijn benoemd verklaard. De voorzitter van het centraal stembureau geeft de benoemde schriftelijk kennis van zijn benoeming. De benoemingsbrief wordt uiterlijk de dag na de vaststelling van de uitslag van de verkiezing tegen gedagtekend ontvangstbewijs uitgereikt of aangetekend verzonden. Dit laatste is niet wenselijk in verband met de termijn van het onderzoek van de geloofsbrieven. Aan de nieuw benoemde leden van de gemeenteraad wordt gevraagd of zij zoveel mogelijk diezelfde dag (vrijdag 23-03-2018) de kennisgevingen in ontvangst willen komen nemen bij de medewerkers van de afdeling burgerzaken.(Team Verkiezingen) Tegelijkertijd kunnen zij de benodigde formulieren invullen en ondertekenen.


Ondersteunende Software Verkiezingen
Ten behoeve van de politieke groeperingen wordt voor het samenstellen van de kandidatenlijsten en de daarbij behorende formulieren ondersteunende software naar alle waarschijnlijkheid beschikbaar gesteld door de Kiesraad. Hiervoor verwijzen wij u naar de eerder genoemde website van de Kiesraad, www.kiesraad.nl. De uitslag van de verkiezing wordt eveneens verwerkt met behulp van de ondersteunende sofware welke van de Kiesraad is ontvangen. Er komt nog nadere informatie over de wijze en het tijdstip waarop de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt zal worden.


Verkiezingsuitslag
Voor de uitslagberekening maken gemeenten, hoofdstembureaus en centrale stembureaus naar alle waarschijnlijkheid weer gebruik van ondersteunende software verkiezingen (OSV) die in opdracht van de Kiesraad wordt ontwikkeld. Deze software ondersteunt stembureaus bij de kandidaatstelling en de berekening en vaststelling van de uitslag. Voor uitslagen van eerdere gemeenteraadsverkiezingen verwijzen wij u naar de Databank Verkiezingsuitslagen van de Kiesraad.
Over het algemeen worden al op de dag van stemming 's avonds verkiezingsuitslagen bekend gemaakt via het ANP. De officiële uitslag wordt doorgaans twee dagen later vastgesteld. De bekendmaking van de officiële uitslag gebeurt tijdens openbare zittingen van de centrale stembureaus van de gemeenten.


Zetelverdeling
Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de zetels verdeeld worden na de stemming op 21 maart 2018. Stap 1 Allereerst worden de stemtotalen van alle  deelnemende partijen op lijsten op kandidaatsniveau vastgesteld. Stap 2 Vervolgens wordt de kiesdeler berekend. Dat gebeurt door het in totaal op een kandidaat uitgebrachte aantal geldige stemmen te delen door 19 (= het aantal raadszetels). Het resultaat van deze deling wordt de kiesdeler genoemd. Stap 3 Vervolgens wordt gekeken hoeveel maal de deelnemende partijen qua stemmenaantal de kiesdeler hebben gehaald. Het resultaat van deze deling geeft het aantal volle zetels dat door partijen is behaald. Stap 4 Het aantal volle zetels zal in de praktijk altijd kleiner zijn dan 19. Resterende, nog te verdelen, zetels heten restzetels. Deze worden
verdeeld volgens het systeem van de grootste gemiddelden. Nadat ook de restzetels zijn toegekend, staat de definitieve zetelverdeling tussen partijen vast.


Meer informatie
Wij wensen u veel succes met de voorbereidingen voor deze verkiezing. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling Samenleving van de gemeente Bunschoten.
De heer H. Beekhuis     tel 0332991434

De heer J. Koelewijn     tel 0332991433

Mevrouw C. Huijgen      tel 0332991435