Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht De Kronkels-Zuid 18-07-2018

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Besluit > Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht De Kronkels-Zuid 18-07-2018

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht De Kronkels-Zuid 18-07-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat de raad van de gemeente Bunschoten heeft besloten om op grond van artikel 4 Wvg percelen en perceelsgedeelten aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het betreft percelen en perceelsgedeelten op de locatie De Kronkels-Zuid aan de zuidzijde van de gemeente Bunschoten. Specifieker aangeduid wordt de noordgrens van het gebied begrensd door de Bisschopsweg en bedrijventerrein De Kronkels. De westzijde van het gebied wordt begrensd door de Eemlandhoeve, gelegen aan de Bisschopsweg 7 te Bunschoten-Spakenburg. De zuidgrens van het gebied grenst aan het open polderlandschap. De oostgrens van het gebied grenst aan de bedrijfswoningen en de bedrijfsbebouwing gelegen langs de Amersfoortseweg te Bunschoten-Spakenburg.

De locatie is aangeduid als toekomstige bestemming voor bedrijventerrein, groen, verkeer en water met alle bijbehorende voorzieningen, alle niet agrarisch en nader uit te werken.

De percelen en perceelsgedeelten zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK-30412174-02 en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het kadaster per 18 april 2018.

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van maandag 16 juli 2018, voor eenieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis, Stadsspui 1, 3752 CL  te Bunschoten-Spakenburg. Openingstijden van het gemeentehuis:

  • op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur;
  • op woensdag van 08.30 tot 19.00 uur en
  • op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Het raadsbesluit is bekend gemaakt in de Staatscourant van 13 juli 2018, te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl.

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen en perceelsgedeelten ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.

Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van ten hoogste drie jaren, tenzij voor die periode een opvolgende planologische maatregel is vastgesteld.

Met het raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 Wvg op 24 april 2018 hebben besloten, binnen de wettelijke termijn van drie maanden bestendigd.

Nadat het raadsbesluit in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het besluit begrepen percelen, wanneer zij hun percelen dan wel de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Bunschoten te koop aanbieden.

Bezwaar
Het raadsbesluit wordt aangemerkt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemelde percelen en perceelsgedeelten tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 16 juli 2018, een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Bunschoten, postbus 200, te 3750 GE Bunschoten-Spakenburg.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  4. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 te DA Utrecht.

Indien belanghebbenden bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten als bedoeld in artikel 6 Wvg, hoeven zij niet opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaar tegen het besluit van burgemeester en wethouders wordt thans, op grond van artikel 6, lid 3 van de Wvg, geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A.W. Batenburg, onder telefoonnummer 033-2991501.

Bunschoten, 18 juli 2018
Burgemeester en wethouders van Bunschoten

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN