Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht De Kronkels-Zuid 02-05-2018

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Besluit > Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht De Kronkels-Zuid 02-05-2018

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht De Kronkels-Zuid 02-05-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat zij, op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg op 24 april 2018 hebben besloten om op grond van artikel 6 Wvg percelen en perceelsgedeelten aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het betreft percelen en perceelsgedeelten op de locatie De Kronkels-Zuid aan de zuidzijde van de gemeente Bunschoten. Specifieker aangeduid wordt de noordgrens van het gebied  begrensd door de Bisschopsweg en bedrijventerrein De Kronkels. De westzijde van het gebied wordt begrensd door de Eemlandhoeve, gelegen aan de Bisschopsweg 7 te Bunschoten-Spakenburg. De zuidgrens van het gebied grenst aan het open polderlandschap. De oostgrens van het gebied grenst aan de bedrijfswoningen en de bedrijfsbebouwing gelegen langs de Amersfoortseweg te Bunschoten-Spakenburg.

De locatie is aangeduid als toekomstige bestemming voor bedrijventerrein, groen, verkeer en water met alle bijbehorende voorzieningen, alle niet agrarisch en nader uit te werken.

De percelen en perceelsgedeelten zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK-30412174-01 en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het kadaster per 18 april 2018.

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 26 april 2018, voor eenieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis, Stadsspui 1, 3752 CL  te Bunschoten-Spakenburg. Openingstijden van het gemeentehuis:

  • op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur;
  • op woensdag van 08.30 tot 19.00 uur en
  • op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen en perceelsgedeelten ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.

Het besluit van burgemeester en wethouders is bekend gemaakt in de Staatscourant van 25 april 2018, te raadplegen via https://www.officielebekendmakingen.nl.

Nadat het besluit van burgemeester en wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het besluit begrepen percelen en perceelsgedeelten, wanneer zij hun percelen en/of perceelsgedeelten dan wel de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Bunschoten te koop aanbieden.

Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van percelen en perceelsgedeelten te bestendigen.

In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van percelen en perceelsgedeelten, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht ('Awb'), in de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van vier weken, ingaande op 26 april 2018, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Bunschoten, postbus 200, te 3750 GE Bunschoten-Spakenburg.

Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken met mevrouw A.W. Batenburg, onder telefoonnummer 033-2991501.

Bezwaar
Het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit besluit van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gemelde percelen en perceelsgedeelten tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 26 april 2018, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten, postbus 200, te 3750 GE Bunschoten-Spakenburg.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  4. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 te DA Utrecht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A.W. Batenburg, onder telefoonnummer 033 - 299 15 01.

Bunschoten, 2 mei 2018,
Burgemeester en wethouders van Bunschoten.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN