Bekendmaking ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning 03-10-2018

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Besluit > Bekendmaking ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning 03-10-2018

Bekendmaking ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning 03-10-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te weigeren voor:

  • Boompjes ongenummerd (sectie K, nr 4791); oprichten van acht appartementen, waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan

Bovengenoemde aanvraag, het ontwerp weigeringsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 4 oktober 2018 gedurende zes weken tot en met woensdag 14 november 2018 ter inzage bij de balie van het team Omgevingsontwikkeling in het gemeentehuis te Bunschoten, Stadsspui 1. Tevens zijn de stukken digitaal beschikbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer: NL.IMRO.0313.PBUV2017330-0201

Gedurende deze termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 3750 GE in Bunschoten. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van het team Omgevingsontwikkeling.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN