Bekendmaking besluit weigering omgevingsvergunning 13-02-2019

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Besluit > Bekendmaking besluit weigering omgevingsvergunning 13-02-2019

Bekendmaking besluit weigering omgevingsvergunning 13-02-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te weigeren voor: 

  • Boompjes ongenummerd (sectie K, nr 4791); oprichten van acht appartementen, waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan

Bovengenoemde aanvraag, het weigeringsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 14 februari 2019 gedurende zes weken tot en met woensdag 27 maart 2019 ter inzage bij de balie van het team Omgevingsontwikkeling in het gemeentehuis te Bunschoten, Stadsspui 1. Tevens zijn de stukken digitaal beschikbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer: NL.IMRO.0313.PBUV2017330-0301

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit d.d. 13 februari 2019, beroep instellen tegen het definitieve weigeringsbesluit bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Utrecht, Postbus 13023, 3507 GA te Utrecht.

Het beroepschrift dient te voldoen aan de in de Algemene wet bestuursrecht daaraan gestelde eisen. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan gelijktijdig naast de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 13023, 3507 GA te Utrecht.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN