Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gevolg van deze uitspraak is dat wanneer stikstofuitstoot van ontwikkelingen in Natura 2000-gebieden groter is dan nul, deze momenteel niet kunnen worden voortgezet. Het wegvallen van de PAS raakt daarmee ook in onze gemeente omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en m.e.r.-besluiten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Factsheet stikstof Natura 2000 van het Ministerie van BZKL. Zie ook www.aerius.nl waar meer informatie is te vinden over de rekentool om de depositie van stikstof te kunnen berekenen.

Contact

Wanneer u vragen heeft over concrete (ruimtelijke) plannen of over uw aanvraag omgevingsvergunning in relatie tot dit onderwerp, kunt u contact opnemen met het team Omgevingsontwikkeling via 033 - 299 1411.